Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

Prieskum trhu  na dodanie tovaru

 

A. Identifikácia obstarávate?skej organizácie

Názov organizácie:          Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským  

Sídlo organizácie:             Lichnerova 71, 903 01 Senec

I?O:                                  30797799

štatutárny zástupca:        Mgr. Zuzana Kontárová

e-mail:                               szenczigv@gmail.com

tel/fax:                               02/4592 3424

webstránka:                     www.szenczigsz.sk

 

B. Predmet zákazky

Zákazka na dodanie tovaru

 

C. Základná identifikácia predmetu zákazky

HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor PC

 

D. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

  1. Windows 7 Professional 64
  2. Intel® Core™ i5-4590 with Intel HD Graphics 4600 (3.3 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
  3. 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM (1 x 4 GB)

 

E. Miesto a termín dodávky

1. Presná adresa miesta: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským v Senci, Lichnerova 71, 903 01  Senec

2. Meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky, tel., e-mailová adresa: Mgr. Zuzana Kontárová, 02/45923424, szenczigv@gmail.com

3. Požadovaný termín splnenia dodávky: 29. 12. 2014 do 15:00

 

F. Rozdelenie predmetu na ?asti

Je možné.

 

G. Technická alebo odborná spôsobilos?

Je nepotrebná.

 

H. Možnos? predloženia variantných riešení

     Je nemožné.

 

I. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov zria?ovate?a. Platba sa bude realizova? po dodaní tovaru na základe faktúry. Úhrada za dodávku tovaru bude vykonaná po predložení faktúry do 14 dní. Zálohová platba sa neumož?uje. Predpokladaná cena zákazky s DPH: 1 467,- €.

 

J. Lehota na predkladanie ponúk

De?: 05.     Mesiac: 12.     Rok: 2014       hodina: 15:00

Adresa,  na ktorú sa majú ponuky doru?i?: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Lichnerova 71

903 01 Senec

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 

K. Otváranie obálok s ponukami

De?: 10.     Mesiac: 12.     Rok: 2014       hodina: 10:00

Adresa,  na ktorú sa majú ponuky doru?i?: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Lichnerova 71

903 01 Senec

Poschodie: 1, ?íslo miestnosti: kancelária riadite?ky

 

 

Senec 19. 11. 2014

 

 

                                                                                                    _________________________

                                                                                                          Mgr. Zuzana Kontárová

                                                                                                                 riadite?ka školy