Oslávenci
20-09-2021

Dnes oslavuje meniny:

Ľuboslav(a)


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

V súlade s § 9 ods. 9 zákona ?. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru

A. Identifikácia obstarávate?a:

Názov: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským            I?O: 30797799

Zodpovedný  vedúci: Mgr. Zuzana Kontárová

Sídlo

Obec (mesto): Senec    PS?: 903 01

Ulica: Lichnerova            ?íslo: 71

Telefón: 02/4592 3424; faxové ?íslo: 02/4592 3424; szenczigv@gmail.com

Osoba ur?ená na styk s verejným obstarávate?om a na koordináciu obstarávania:  Mgr. Zoltán Sándor

1.2 Druh verejného obstarávate?a a hlavný predmet ?innosti:

Druh verejného obstarávate?a: verejný obstarávate? pod?a § 6 ods. 1 písm. d/

Hlavný predmet ?innosti: vzdelávanie

B. Predmet zákazky: dodanie tovaru

C. Základná identifikácia predmetu zákazky

1. kvantitatívne ur?enie predmetu zákazky

Kovové šat?ové skrine – štvorboxové delené

2. opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávate?a pre dodanie 30 ks kovových šat?ových skrí? – štvordverových delených – vybavenie šatne pre žiakov Spojenej školy s VJM Senec

D. Podrobná špecifikácia a požiadavky predmetu zákazky

Kovová šat?ová skri?a – štvordverová delená

- zvárané z oce?ového plechu, dvierka vystužené

- odvetranie pomocou vetracích otvorov, resp. iné riešenie

- rozmery skrine 1820 x 380 x 500

- uzamykanie jednotlivých boxov cylindrickým zámkom s dvoma k?ú?mi

- povrchová úprava – práškový lak

- farba korpusu sivá, farba dvierok – farebná

- skrine bez nôh

- záruka na tovar: minimálne 36 mesiacov

E. Miesto a termín dodávky:

1. Presná adresa miesta: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským v Senci, Lichnerova 71, 903 01  Senec

2. Meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky, tel., e-mailová adresa: Mgr. Zoltán Sándor, 02/45923424, szenczigv@gmail.com

F. Požadovaný termín splnenia dodávky:  do 31.12.2014 od ú?innosti zadania objednávky

G. Predpokladaná hodnota zákazky:

3.280,- EUR bez DPH, 4.100 EUR s DPH

- výška predpokladanej hodnoty je uvedená na základe predchádzajúceho prieskumu trhu

H. Hlavné podmienky financovania:

Verejný obstarávate? neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba sa uskuto?ní bezhotovostným platobným prevodom na základe fakturácie po dodaní a prevzatí predmetu zákazky.

I. Dorozumievanie a vysvet?ovanie medzi obstarávate?skou organizáciou a uchádza?mi

?alšie informácie poskytne zamestnanec školy Mgr. Zoltán Sándor, e-mail: szenczigv@gmail.com

J. Podmienky ú?asti:

1. Kópia dokladu o oprávnení dodáva? tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky (aktuálny výpis z obchodného živnostenského, resp. iného registra , v ktorom je uchádza? v zmysle predpisov registrovaný.

K. Obsah ponuky

1. Vypracovaná cenová ponuka pod?a výzvy. Cenu uvádza? s DPH.

2. Kópia dokladu o oprávnení  dodáva? predmet zákazky.

L. Mena a ceny uvádzané v ponuke

1. Navrhovaná zmluvná cena musí by? stanovená pod?a § 3 zákona NR SR ?. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Do cenovej ponuky pre skrinky uvies? aj cenu dopravy – zapo?ítaná bude do celkovej ceny.

3. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách za celý predmet zákazky. Navrhovaná zmluvná cena je stanovená ako cena kone?ná a nemenná.

4. Ak uchádza? nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skuto?nos?, že nie je platcom DPH, upozorní.

M. Preskúmanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

- obsahujú všetky ur?ené náležitosti v bode XII

- zodpovedajú technickým požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predloženie cenovej ponuky.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá zárove? neobsahuje žiadne obmedzenia a výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávate?om vo výzve na predloženie ponuky. Ponuka uchádza?a, ktorá nebude sp??a? požiadavky verejného obstarávate?a pod?a bodu XII. Bude z verejného obstarávania vylú?ená. Uchádza?ovi bude písomne oznámené vylú?enie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylú?enia.  

Ponúknutá cena za predmet zákazky bude kone?ná a po?as trvania zmluvného vz?ahu bude nemenná.

Škola si vyhradzuje právo zruši? sú?až – pri nesplnení technických požiadaviek, resp. pri výraznom prekro?ení predpokladanej hodnoty zákazky.

N. Príprava ponuky

Celá ponuka a doklady a dokumenty v nej predložené musia by? vyhotovené v slovenskom jazyku.

O. Lehota na predkladanie ponúk:

De?: 11.               Mesiac: 12.         Rok: 2014            hodina: 15.00

Adresa,  na ktorú sa majú ponuky doru?i?:

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Lichnerova 71

903 01 Senec

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 K. Otváranie obálok s ponukami:

De?: 11.               Mesiac: 12.         Rok: 2014            hodina: 16.00

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Lichnerova 71

903 01 Senec

Poschodie: 1, ?íslo miestnosti: kancelária riadite?ky

Na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávate? menuje komisiu. Vyhodnotenie bude neverejné, uchádza?i budú písomne informovaní o výsledku vyhodnotenia.

P. Kritériá na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena za celý predmet zákazky pri dodržaní stanovených parametrov predmetu zákazky.

R. ?alšie informácie

Ponuku doru?enú po lehote na predkladanie ponúk verejný obstarávate? vráti uchádza?ovi neotvorenú.

S. Uzavretie zmluvy, resp. zaslanie objednávky

Úspešnému uchádza?ovi bude doru?ené oznámenie o úspešnosti jeho ponuky a zárove? bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy, prípadne mu bude zaslaná objednávka na predmet zákazky.

Ostatným uchádza?om, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doru?ené oznámenie o neúspešnosti ich ponuky a bude im oznámená identifikácia a ví?azná cena úspešného uchádza?a.

T. Dátum odoslania výzvy: 28.11.2014

 

                                                                                                              Mgr. Zuzana Kontárová

                                                                                                                  riadite?ka školy