Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Prieskum trhu  na opravu pivni?nej miestnosti (odstránenie havarijného stavu)

A. Identifikácia obstarávate?a:

Názov: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským            I?O: 30797799

Zodpovedný  vedúci: Mgr. Zuzana Kontárová

Sídlo

Obec (mesto): Senec    PS?: 903 01

Ulica: Lichnerova            ?íslo: 71

Telefón: 02/4592 3424; faxové ?íslo: 02/4592 3424; szenczigv@gmail.com

Osoba ur?ená na styk s verejným obstarávate?om a na koordináciu obstarávania:  Mgr. Zoltán Sándor

B. Zmluva za poskytnuté služby: oprava stien, vyma?ovanie miestnosti a natieranie soklov, odstránenie zni?enej  podlahy, pokladanie novej podlahy,

C. Základná identifikácia predmetu zákazky

1. kvantitatívne ur?enie predmetu zákazky

Sadrová omietka  30 kg, 3 ks; penetrák 21l; odstránenie starej omietky 10 m²; penetra?ný náter 1  ks; natiahnutie novej  sadrovej omietky; žltá maliarska farba 8 kg, 4 ks, papier na zakrývanie, 1 bal, 2 ks; lepiace maliarske pásky 20 ks; fólia na zakrývanie 10 ks; základná farba syntetická 2 ks; riedidlo 1 ks; ma?ovanie stien; natieranie soklov; izola?ná pena 40 m²; laminátové parkety 40 m²; rohové lišty 30 bm; kladenie laminátovej podlahy 40 m².

2. spolo?ný slovník obstarávania (CPV)

45110000; 45410000; 45430000; 45440000;

3. vyzna?enie priority: nie

D. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je odstránenie zni?enej steny, oprava steny, odstránenie zni?enej podlahy, kladenie novej podlahy. Sú?as?ou predmetu zákazky by bolo aj vyma?ovanie miestnosti  a natieranie soklov.

E. Miesto a termín dodávky:

1. Presná adresa miesta: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským v Senci, Lichnerova 71, 903 01  Senec

2. Meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky, tel., e-mailová adresa: Mgr. Zoltán Sándor, 02/45923424, szenczigv@gmail.com

3. Požadovaný termín splnenia dodávky: 01.11.2013 do 31.12.2013

F. Rozdelenie predmetu obstarávania na ?asti: nie

G. Technická alebo odborná spôsobilos?:

Osved?enie o spôsobilosti  vykonáva?  maliarske a natiera?ské práce, demolácie a búracie práce.

H. Možnos? predloženia variantných riešení: nie

I. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov zria?ovate?a. Platba sa bude realizova? po dodaní predmetu zmluvy na základe uzavretej  zmluvy bezhotovostným prevodom. Úhrada za dodávku tovaru a poskytnutie služieb bude vykonaná po predložení faktúry do 14 dní. Zálohová platba sa neumož?uje. Predpokladaná cena zákazky s DPH: 1.657,- €.

J. Lehota na predkladanie ponúk:

De?: 23.               Mesiac: 10.         Rok: 2013            hodina: 16.00

Adresa,  na ktorú sa majú ponuky doru?i?:

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Lichnerova 71

903 01 Senec

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 K. Otváranie obálok s ponukami:

De?: 23.               Mesiac: 10.         Rok: 2013            hodina: 16.00

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Lichnerova 71

903 01 Senec

Poschodie: 1, ?íslo miestnosti: kancelária riadite?ky

 

 

Senec 18.10.2013

                                                                              Mgr. Zuzana Kontárová, v. r.

                                                                            ..............................................................................................  

                                                                               Štatutár – titul, meno, priezvisko, podpis, odtla?ok pe?iatky