Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Kritériá prijímacieho konania do 1. ro?níka

pre školský rok 2014/2015

 

           V súlade so zákonom MŠ SR ?. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovujem tieto kritériá prijímacieho konania na štúdium na odbor škola podnikania:

 

           1. Po?et žiakov, ktorých možno prija?:

                    -      študijný odbor: 6341 M škola podnikania – 12 žiakov

 

           2. Forma prijímacieho konania a podmienky pre prijatie:

Uchádza?i budú prijímaní na štúdium do študijného odboru škola podnikania vykonaním prijímacej skúšky. Celkové hodnotenie žiaka bude tvori? sú?et bodov za prijímaciu skúšku, za výsledky štúdia na ZŠ, za výsledky Testovania 9 a za výsledky v predmetových olympiádach.

Rozhodujúci vplyv pre prijatie budú ma?:

a)      riadne doru?ená a zaevidovaná prihláška na štúdium na SOŠ – do 20. 04. 2014

a zárove?

b)  umiestnenie na 1. – až 12. mieste na základe:

  • výsledkov prijímacej skúšky
  • študijných výsledkov uchádza?a na základnej škole
  • výsledkov Testovania 9
  • výsledkov, ktoré uchádza? dosiahol na predmetových olympiádach.

 

O poradí uchádza?a v prijímacom konaní  rozhoduje celkový po?et získaných bodov. Prijatí budú uchádza?i s najvyšším po?tom získaných bodov, ak sa umiestnenie v poradí opráv?ujúcom prijatie ( 1. – až 12. miesto).  Pri rovnosti bodov viacerých uchádza?ov na poslednom mieste umož?ujúcom prijatia rozhodnú postupne uplatnené tieto kritériá:

  1. prednostné prijatie uchádza?a, ktorý má pod?a rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpe?enia zmenenú pracovnú schopnos? /ZPS/,

    2. lepší prospech na konci 8. ro?níka v predmete: 1. MJL, 2. SJSL, 3. CUJ1, 4. DEJ, 5. MAT, 6. FYZ, 7. CHE, 8. PRI, 9. ZEM, 10. CUJ2.

Hodnotenie prijímacej skúšky:

Žiaci budú kona? prijímacie skúšky z profilových predmetov, a to z ma?arského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z matematiky. Z každého predmetu môže žiak získa? maximálne 20 bodov. Celkom zo všetkých troch predmetov 60 bodov.

Hodnotenie študijných výsledkov uchádza?a na ZŠ:

Pri hodnotení študijných výsledkov uchádza?a na ZŠ sa berú do úvahy známky  z predmetov: ma?arský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, cudzí jazyk,  dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika, chémia. Hodnotia sa výsledky za 2. polrok 8. ro?níka a 1. polrok 9. ro?níka. Body budú pridelené na základe dosiahnutých priemerov známky v každom uvedenom klasifika?nom období:

Priemer do

Po?et bodov

 

Priemer do

Po?et bodov

1,20

30

 

2,20

15

1,40

27

 

2,40

12

1,60

24

 

2,60

9

1,80

21

 

2,80

6

2,00

18

 

3,00

3

Za študijné výsledky na ZŠ môže uchádza? získa? maximálne 60 bodov (30 za každé klasifika?né obdobie).

 

Hodnotenie výsledkov Testovania 9

Z matematiky, z ma?arského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude žiak hodnotený percentom úspešnosti. Body budú uchádza?ovi pridelené pod?a po?tu dosiahnutých percent zaokrúhlených na celé ?íslo:

                                              Úspešnos?  20 – 40%            1 bod

                                                               41 – 60%            4 body

                                                               61 – 80%            7 bodov

                                                               81 – 100%          10 bodov

 

Maximálny po?et pridelených bodov z Testovania 9 je 30 (z toho 10 bodov za  matematiku, 10 bodov za ma?arský jazyk a lit. a 10 bodov za slov. jazyk a slov. lit.).

 

Hodnotenie výsledkov v sú?ažiach (okrem športových a korešponden?ných):

 

Krajské kolo 1. až 3. miesto                 15 bodov

Celoštátne kolo 1. až 5. miesto            30 bodov

 

Zapo?ítava sa jedenkrát najlepšie umiestnenia v jednom z kôl v danom predmete.

Uchádza? priloží k prihláške na štúdium fotokópiu diplomu, ktorí opráv?uje prideli? uchádza?ovi body pod?a uvedených kritérií.

 Termín prijímacej skúšky: 12. máj 2014 - 1. termín, 15. máj 2014 - 2. termín

3. Druhé kolo prijímacieho konania   

Termín: 17. 06. 2014

Druhé kolo prijímacieho konania sa uskuto?ní d?a 17. 06. 2014 v prípade, ak v študijnom odbore 6341 M škola podnikania nebude prijatý dostato?ný po?et uchádza?ov.

   

Prerokované v pedagogickej rade školy d?a 27. januára 2014.

 

V Senci 27. januára 2014

 

 

                                                                                                    Mgr. Zuzana Kontárová

                                                                                                           riadite?ka školy