Oslávenci
29-07-2021

Dnes oslavuje meniny:

Marta


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec

  

študijný odbor:   7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

K r i t é r i á

na prijatie do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2021/2022

 

prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 7.01.2021

             

Overenie špecifických schopností a zručností (talentová skúška)

Termín skúšky:  5.máj 2021 (1. termín); 12. máj 2021 (2. termín)

 

1. Výsledky talentových skúšok

-     minimálne  20 bodov                               - maximálne   50 bodov

a)    Overenie jazykových schopností a osobných predpokladov 

-          maximálne 20 bodov

-          pohovor zameraný na zisťovanie jazykových (komunikačné zručnosti slovenčiny a maďarčiny) a  osobnostných predpokladov. V slovenskom a maďarskom jazyku  hodnotíme :

spisovnú výslovnosť, artikuláciu, kultúru reči, komunikačné schopnosti a zručnosti.    

b)    Overenie hudobných schopností

-          maximálne 10 bodov

-          hlasové schopnosti a hudobný sluch,  hudobná predstavivosť a pamäť,  rytmické cítenie 

c)    Overenie výtvarných schopností 

-          maximálne  10 bodov 

-          originalita, tvorivosť, fantázia, tvarová štylizácia, farebné riešenie

d)    Overenie motorových zručností

-          maximálne  10 bodov 

-          pohybové a športové zručnosti ( športové hry : volejbal a basketbal, akrobatická zostava)

2.    Priemer známok na základnej škole 

-      maximálne   40 bodov

        -    8.    ročník    -    2.    polrok

             maximálne      20 bodov

        -    9.    ročník    -    1.    polrok

             Maximálne       20 bodov

        Body budú pridelené na základe dosiahnutých priemerov známok v každom klasifikačnom         

     období : 

Priemer do

Počet bodov

 

Priemer do

Počet bodov

1,50

20

 

2,50

10

2,00

15

 

3,00

5

3.       Známky zo slovenského jazyka na základnej škole

-        maximálne   6 bodov

            -     8. ročník - 2. polrok za známku 1:   3  body,  za známku  2 :   2  body

                  maximálne 3 body

            -     9. ročník - 1. polrok za známku 1:   3  body,  za známku  2 :    2 body

                  maximálne  3 body 

4.       Známky z maďarského jazyka na základnej škole

        maximálne   6 bodov 

            -      8. ročník - 2. polrok za známku 1:   3 body, za známku  2 :    2 body

                   maximálne 3 body

            -      9. ročník – 1. polrok za známku 1:   3 body, za známku  2 :    2 body

                   maximálne 3 body

Celkový súčet bodov maximálne 102 bodov.

Aby žiak mohol byť prijatý, musí splniť nasledujúce podmienky : 

1.     Nikto nemôže byť prijatý bez absolvovania talentovej skúšky ! 

2.     Z talentovej skúšky (1. bod) musí získať spolu minimálne 20 bodov.

3.     Uchádzači nesmú mať poruchu reči, nemôžu byť oslobodení od telesnej výchovy a musia

        mať funkčné všetky články prstov ( predpoklad pre hru na hudobnom nástroji).

4.     Uchádzači nesmú mať v deviatom ročníku v polročnom vysvedčení nedostatočnú známku.

V školskom roku 2021/2022 otvárame 1 triedu

V Senci   7.01.2021  

                                                          Mgr. Zuzana Kontárová

                                                                                             riaditeľka školy

 

 

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským

 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským

Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola

Lichnerova 71, 903 01 Senec

 

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka

pre školský rok 2021/2022

 

V súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovujem tieto kritériá prijímacieho konania na štúdium na odbor logistika:

 

1. Počet žiakov, ktorých možno prijať:

 

-          študijný odbor: 3968 M logistika – 15 žiakov

 

2. Forma prijímacieho konania a podmienky pre prijatie:

 

Uchádzači budú prijímaní na štúdium do študijného odboru logistika  vykonaním prijímacej skúšky. Celkové hodnotenie žiaka bude tvoriť súčet bodov zaprijímaciu skúšku, za výsledky štúdia na ZŠ a za výsledky v predmetových olympiádach.

Rozhodujúci vplyv pre prijatie budú mať:

 

a)      riadne doručená a zaevidovaná prihláška na štúdium na SOŠ – do 20.04.2021

a zároveň

b)     umiestnenie na 1. – až 15. mieste na základe:

 

  • výsledkov prijímacej skúšky
  • študijných výsledkov uchádzača na základnej škole
  • výsledkov, ktoré uchádzač dosiahol na predmetových olympiádach.

 

O poradí uchádzača v prijímacom konaní  rozhoduje celkový počet získaných bodov.

Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov, ak sa umiestnenie v poradí oprávňujúcom prijatie (1. – až 15. miesto). Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov na poslednom mieste umožňujúcom prijatia rozhodnú postupne uplatnené tieto kritériá:

 

Hodnotenie prijímacej skúšky:

 

Žiaci budú konať prijímacie skúšky z profilových predmetov, a to z maďarského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z matematiky. Z každého predmetu môže žiak získať maximálne 20 bodov. Celkom zo všetkých troch predmetov 60 bodov.

 

Hodnotenie študijných výsledkov uchádzača na ZŠ:

Pri hodnotení študijných výsledkov uchádzača na ZŠ sa berú do úvahy známky  zo všetkých predmetov. Hodnotia sa výsledky za 2. polrok 7. ročníka a  8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka. Body budú pridelené na základe dosiahnutých priemerov známky v každom uvedenom klasifikačnom období:

 

Priemer do

Počet bodov

 

Priemer do

Počet bodov

1,50

20

 

2,50

10

2,00

15

 

3,00

5

Za študijné výsledky na ZŠ môže uchádzač získať maximálne 60 bodov (20 za každé klasifikačné obdobie).

 

Hodnotenie výsledkov v súťažiach (okrem športových a korešpondenčných):

 

Krajské kolo 1. až 3. miesto               15 bodov

Celoštátne kolo 1. až 5. miesto          30 bodov

 

Započítava sa jedenkrát najlepšie umiestnenia v jednom z kôl v danom predmete.

Uchádzač priloží k prihláške na štúdium fotokópiu diplomu, ktorí oprávňuje prideliť uchádzačovi body podľa uvedených kritérií.

 

Uchádzač nesmie mať v deviatom ročníku v polročnom vysvedčení nedostatočnú známku.

 

Termín prijímacej skúšky: 3. máj 2021 – 1. termín, 10. máj 2021 – 2. termín.

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 1. marca 2021.

 

V Senci 1. marca 2021

 

Mgr. Zuzana Kontárová

       riaditeľka školy

OZNÁMENIE

Spojená škola s VJM Senec hľadá asistenta učiteľa na čiastočný úväzok (štyri hodiny denne/základná zložka mzdy v hrubom 369 €) s nástupom od 2. septembra 2020. Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie. Informovať sa je možné:

E-mail: szenczigv@gmail.com

Tel.: 02/45 92 34 24

progeCAD logo

 

 

 

 

Pre záujemcov o štúdium na našej škole otvárame 2. kolo prijímacieho konania v odboroch:

1.      3968  M – logistika; počet voľných miest: 4

2.      7649  M – učiteľstvo pr MŠ a vychovávateľstvo; počet voľných miest: 7

Prihlášky môžete doručiť do 17.06.2020 (vrátane).

Prijímacie konanie sa bude konať 18.06.2020 a výsledky budú zverejnené najneskôr 19.06.2020 na stránke školy.

 

 

 

 

 

Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola

Lichnerova 71, 903 01 Senec

 

Študijný odbor/tanulmányi szak: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo / óvodapedagógia és nevelői szak

 

Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 – Felvételi eredmények a 2020/2021-es tanévre

 

Kód

žiaka

A diák

kódja

Povinné predmety

Profilové predmety

 

 

Prospech

na konci

 6.,7. a 8.

ročníka

 

 

Vlastné kritérium

 

 

Celkový počet bodov

Összpont-szám

 

 

 

Poradie

uchádzačov

Sorrend

 

 

Vykonal

prij. sk.

A felvételit

teljesítette

Známka

zo SJSL –

8. a 9.  roč.

Érdemjegy

szlovák ny. és ir.-ból

8., 9. évf.

Známka z MJL

8. a 9.  roč.

Érdemjegy

magyar

ny. és ir.-ból

8., 9. évf.

Známka z

hud. vých.

8. a 9.  roč.

Érdemjegy

zenei nev. - ből

8., 9. évf.

Známka z

výtv. vých.

8. a 9.  roč.

Érdemjegy

képzőműv. nev. - ből

8., 9. évf.

Známka z

telesnej vých.

8. a 9.  roč.

Érdemjegy

testnevelésből

8., 9. évf.

34

90

90

54

54

54

5

spĺňa/teljesíti

347

1.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

94

90

90

27

54

54

15

spĺňa/teljesíti

330

2.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

62

90

90

27

54

54

15

spĺňa/teljesíti

330

3.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

68

90

90

27

54

54

5

spĺňa/teljesíti

320

4.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

48

90

90

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

315

5.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

66

90

90

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

315

6.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

82

65

90

27

54

54

10

spĺňa/teljesíti

300

7.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

50

65

90

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

290

8.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

56

65

65

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

265

9.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

36

25

90

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

250

10.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

98

90

40

27

39

54

0

spĺňa/teljesíti

250

11.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

86

90

40

27

54

39

0

spĺňa/teljesíti

250

12.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

74

40

65

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

240

13.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

42

40

65

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

240

14.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

 

38

40

40

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

215

15.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

88

40

40

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

215

16.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

78

40

40

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

215

17.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

92

10

40

54

54

54

0

spĺňa/teljesíti

212

18.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

84

25

40

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

200

19.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

32

25

40

27

54

39

0

spĺňa/teljesíti

185

20.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

40

25

25

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

185

21.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

96

65

65

54

0

0

0

spĺňa/teljesíti

184

22.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

44

65

65

0

27

27

0

spĺňa/teljesíti

184

23.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

58

10

25

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

170

24.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

52

25

90

0

27

27

0

spĺňa/teljesíti

169

25.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

64

65

10

27

39

24

0

spĺňa/teljesíti

165

26.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

46

40

40

27

54

0

0

spĺňa/teljesíti

161

27.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

76

10

25

27

39

54

0

spĺňa/teljesíti

155

28.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

30

10

10

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

155

29.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

90

10

10

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

155

30.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

60

25

5

12

54

54

0

spĺňa/teljesíti

150

31.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

54

0

5

27

54

54

0

spĺňa/teljesíti

140

32.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

 

Mgr. Zuzana Kontárová

  riaditeľka školy/az iskola igazgatója

 

 

  Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským

 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským

Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola

Lichnerova 71, 903 01 Senec

 

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka

pre školský rok 2020/2021

 

V súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovujem tieto kritériá prijímacieho konania na štúdium na odbor logistika:

 

1. Počet žiakov, ktorých možno prijať:

 

-          študijný odbor: 3968 M logistika – 15 žiakov

 

2. Forma prijímacieho konania a podmienky pre prijatie:

 

Uchádzači budú prijímaní na štúdium do študijného odboru logistika bez vykonania prijímacej skúšky.

Rozhodujúci vplyv pre prijatie budú mať:

 

a)      riadne doručená a zaevidovaná prihláška na štúdium na SOŠ – do 10.04.2020

a zároveň

b)     umiestnenie na 1. – až 15. mieste na základe:

 

  • študijných výsledkov uchádzača na základnej škole

1.  Zohľadnenie študijných výsledkov

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka nasledovne:

1.1 Dva povinné predmety 

- Maďarský jazyk a literatúra

- Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

Počet bodov = 5 . (4 - x) . (4 - x)

1.2  Profilové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

Počet bodov = 3 . (4 - x) . (4 – x ), x je známka

 

 

Profilové predmety:

  • Informatika
  • Matematika
  • Geografia

2. Prospech

Ak žiak dosiahol v 6., 7., 8. ročníku stupeň jeden – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. Vlastné kritérium strednej školy

Žiak nemôže mať v polročnej klasifikácii nedostatočné ohodnotenie zo žiadneho predmetu.

 

O poradí uchádzača v prijímacom konaní  rozhoduje celkový počet získaných bodov.

 

Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov, ak sa umiestnenie v poradí oprávňujúcom prijatie (1. – až 15. miesto). Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov na poslednom mieste umožňujúcom prijatia rozhodnú postupne uplatnené tieto kritériá:

 

  1. prednostné prijatie uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej

komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť /ZPS/,

 

 

   

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 5.05.2020.

 

V Senci 5. mája 2020

 

Mgr. Zuzana Kontárová

       riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec

študijný odbor:   7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

K r i t é r i á

na prijatie do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021

 

prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 5.05.2020           

1.  Zohľadnenie študijných výsledkov

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka nasledovne:

1.1 Dva povinné predmety 

- Maďarský jazyk a literatúra

- Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

Počet bodov = 5 . (4 - x) . (4 - x)

1.2  Profilové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

Počet bodov = 3 . (4 - x) . (4 – x ), x je známka

Profilové predmety:                                                 

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

Telesná výchova

2. Prospech

Ak žiak dosiahol v 6., 7., 8. ročníku stupeň jeden – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. Vlastné kritérium strednej školy

Žiak nemôže mať v polročnej klasifikácii nedostatočné ohodnotenie zo žiadneho predmetu a nemôže mať zníženú známku zo správania.

Aby žiak mohol byť prijatý, musí splniť nasledujúce podmienky : 

1. Uchádzači nesmú mať poruchu reči, nemôžu byť oslobodení od telesnej výchovy a musia mať funkčné všetky články prstov ( predpoklad pre hru na hudobnom nástroji).

V školskom roku 2020/2021 otvárame 1 triedu

V Senci   5.05.2020                                                            Mgr. Zuzana Kontárová

                                                                                             riaditeľka školy

OZNÁMENIE


Spojená škola s VJM Senec hľadá údržbára, vrátnika na 8 hodín denne s nástupom od 1. marca 2020. Informovať sa je možné:
E-mail: szenczigv@gmail.com
Tel.: 02/45 92 34 24