Mai ünnepeltek
26-10-2021

Ma ünnepli névnapját

Demeter


Sok boldogságot és minden jót kívánunk az ünnepelteknek!

 

 

 

 


 

 

 progeCAD logo

 

 


 

 

Óvopedagógia és nevelői szak – esti tagozat felvételi eredményei a 2021/2022-es tanévre - 2. időpont


 


 

Óvopedagógia és nevelői szak – esti tagozat felvételi eredményei a 2021/2022-es tanévre


 


 

 

Óvopedagógia és nevelői szak felvételi eredményei a 2021/2022-es tanévre

 


Logisztika felvételi eredményei a 2021/2022-es tanévre 

Óvopedagógia és nevelői szak felvételi eredményei a 2021/2022-es tanévre - 1. időpont

 


Logisztika felvételi eredményei a 2021/2022-es tanévre - 1. időpont

 


 

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským

 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským

Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola

Lichnerova 71, 903 01 Senec

 

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka

pre školský rok 2021/2022

 

V súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovujem tieto kritériá prijímacieho konania na štúdium na odbor logistika:

 

1. Počet žiakov, ktorých možno prijať:

 

-          študijný odbor: 3968 M logistika – 15 žiakov

 

2. Forma prijímacieho konania a podmienky pre prijatie:

 

Uchádzači budú prijímaní na štúdium do študijného odboru logistika  vykonaním prijímacej skúšky. Celkové hodnotenie žiaka bude tvoriť súčet bodov zaprijímaciu skúšku, za výsledky štúdia na ZŠ a za výsledky v predmetových olympiádach.

Rozhodujúci vplyv pre prijatie budú mať:

 

a)      riadne doručená a zaevidovaná prihláška na štúdium na SOŠ – do 20.04.2021

a zároveň

b)     umiestnenie na 1. – až 15. mieste na základe:

 

  • výsledkov prijímacej skúšky
  • študijných výsledkov uchádzača na základnej škole
  • výsledkov, ktoré uchádzač dosiahol na predmetových olympiádach.

 

O poradí uchádzača v prijímacom konaní  rozhoduje celkový počet získaných bodov.

Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov, ak sa umiestnenie v poradí oprávňujúcom prijatie (1. – až 15. miesto). Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov na poslednom mieste umožňujúcom prijatia rozhodnú postupne uplatnené tieto kritériá:

 

Hodnotenie prijímacej skúšky:

 

Žiaci budú konať prijímacie skúšky z profilových predmetov, a to z maďarského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z matematiky. Z každého predmetu môže žiak získať maximálne 20 bodov. Celkom zo všetkých troch predmetov 60 bodov.

 

Hodnotenie študijných výsledkov uchádzača na ZŠ:

Pri hodnotení študijných výsledkov uchádzača na ZŠ sa berú do úvahy známky  zo všetkých predmetov. Hodnotia sa výsledky za 2. polrok 7. ročníka a  8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka. Body budú pridelené na základe dosiahnutých priemerov známky v každom uvedenom klasifikačnom období:

 

Priemer do

Počet bodov

 

Priemer do

Počet bodov

1,50

20

 

2,50

10

2,00

15

 

3,00

5

Za študijné výsledky na ZŠ môže uchádzač získať maximálne 60 bodov (20 za každé klasifikačné obdobie).

 

Hodnotenie výsledkov v súťažiach (okrem športových a korešpondenčných):

 

Krajské kolo 1. až 3. miesto               15 bodov

Celoštátne kolo 1. až 5. miesto          30 bodov

 

Započítava sa jedenkrát najlepšie umiestnenia v jednom z kôl v danom predmete.

Uchádzač priloží k prihláške na štúdium fotokópiu diplomu, ktorí oprávňuje prideliť uchádzačovi body podľa uvedených kritérií.

 

Uchádzač nesmie mať v deviatom ročníku v polročnom vysvedčení nedostatočnú známku.

 

Termín prijímacej skúšky: 3. máj 2021 – 1. termín, 10. máj 2021 – 2. termín.

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 1. marca 2021.

 

V Senci 1. marca 2021

 

Mgr. Zuzana Kontárová

       riaditeľka školy

 

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec

  

študijný odbor:   7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

K r i t é r i á

na prijatie do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2021/2022

 

prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 7.01.2021

             

Overenie špecifických schopností a zručností (talentová skúška)

Termín skúšky:  5.máj 2021 (1. termín); 12. máj 2021 (2. termín)

 

1. Výsledky talentových skúšok

-     minimálne  20 bodov                               - maximálne   50 bodov

a)    Overenie jazykových schopností a osobných predpokladov 

-          maximálne 20 bodov

-          pohovor zameraný na zisťovanie jazykových (komunikačné zručnosti slovenčiny a maďarčiny) a  osobnostných predpokladov. V slovenskom a maďarskom jazyku  hodnotíme :

spisovnú výslovnosť, artikuláciu, kultúru reči, komunikačné schopnosti a zručnosti.    

b)    Overenie hudobných schopností

-          maximálne 10 bodov

-          hlasové schopnosti a hudobný sluch,  hudobná predstavivosť a pamäť,  rytmické cítenie 

c)    Overenie výtvarných schopností 

-          maximálne  10 bodov 

-          originalita, tvorivosť, fantázia, tvarová štylizácia, farebné riešenie

d)    Overenie motorových zručností

-          maximálne  10 bodov 

-          pohybové a športové zručnosti ( športové hry : volejbal a basketbal, akrobatická zostava)

2.    Priemer známok na základnej škole 

-      maximálne   40 bodov

        -    8.    ročník    -    2.    polrok

             maximálne      20 bodov

        -    9.    ročník    -    1.    polrok

             Maximálne       20 bodov

        Body budú pridelené na základe dosiahnutých priemerov známok v každom klasifikačnom         

     období : 

Priemer do

Počet bodov

 

Priemer do

Počet bodov

1,50

20

 

2,50

10

2,00

15

 

3,00

5

3.       Známky zo slovenského jazyka na základnej škole

-        maximálne   6 bodov

            -     8. ročník - 2. polrok za známku 1:   3  body,  za známku  2 :   2  body

                  maximálne 3 body

            -     9. ročník - 1. polrok za známku 1:   3  body,  za známku  2 :    2 body

                  maximálne  3 body 

4.       Známky z maďarského jazyka na základnej škole

        maximálne   6 bodov 

            -      8. ročník - 2. polrok za známku 1:   3 body, za známku  2 :    2 body

                   maximálne 3 body

            -      9. ročník – 1. polrok za známku 1:   3 body, za známku  2 :    2 body

                   maximálne 3 body

Celkový súčet bodov maximálne 102 bodov.

Aby žiak mohol byť prijatý, musí splniť nasledujúce podmienky : 

1.     Nikto nemôže byť prijatý bez absolvovania talentovej skúšky ! 

2.     Z talentovej skúšky (1. bod) musí získať spolu minimálne 20 bodov.

3.     Uchádzači nesmú mať poruchu reči, nemôžu byť oslobodení od telesnej výchovy a musia

        mať funkčné všetky články prstov ( predpoklad pre hru na hudobnom nástroji).

4.     Uchádzači nesmú mať v deviatom ročníku v polročnom vysvedčení nedostatočnú známku.

V školskom roku 2021/2022 otvárame 1 triedu

V Senci   7.01.2021  

                                                          Mgr. Zuzana Kontárová

                                                                                             riaditeľka školy

 

Áldott, szeretetben gazdag ünnepeket kíván a szenci Közös Igazgatású MTNY Iskola!

 

Felhívás!

Értesítjük a szülőket, hogy amennyiben gyermekük három egymás után következő (a hétvégét is beleértve) napnál többet hiányzik az iskolából, a szülői igazolás mellett a bejegyzésben csatolt nyilatkozatot is ki kell tölteni és az osztályfőnöknek leadni. Amennyiben a diák öt tanítási napnál többet hiányzik, orvosi igazolás szükséges. Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Nyilatkozat!


 


 

Fontos tudnivalók a 2020/2021-es tanévkezdésről

A tanévnyitó szeptember 2-án 9.00 órakor kezdődik. Az oktatásügyi minisztérium utasításai értelmében az ünnepélyes tanévnyitó elmarad, a diákok osztályfőnöki órákon vesznek részt, a szülők nem léphetnek be az iskola épületébe.  A diákok kötelesek a mellékelt kérdőívet (Príloha č. 4) kitöltve, aláírva magukkal hozni. Szeptember 16-ig a tanítás alatt is kötelező a maszk viselése, ezért minden diák hordjon magával legalább kettő maszkot.

Amennyiben a diák három napnál tovább távol marad az iskolától, a mellékelt becsületbeli nyilatkozatot(Príloha č. 5) kell kitöltve, aláírva magával hozni.

A kollégiumba szeptember 1-jén 17.00-21.00 között már be lehet költözni. A beköltözéskor szintén le kell adni a kitöltött kérdőívet.

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

https://www.minedu.sk/data/att/17048.pdf

 

Óvodapedagógia és nevelői szak – esti tagozat felvételi eredményei a 2020/2021-es tanévre

Óvodapedagógia és nevelői szak – esti tagozat felvételi eredményei a 2020/2021-es tanévr – 2. folduló


 

 

FELHÍVÁS

A szenci Közös Igazgatású MTNY Iskola vezetősége megbízható, főiskolai/egyetemi végzettséggel rendelkező tanárt keres teljes vagy részmunkaidőre szaktantárgyak oktatására logisztika szakon 2020. augusztus 24-től. Érdeklődni lehet a szenczigv@gmail.com e-mail címen  vagy a 02/45 92 34 24 telefonszámon. 

 

progeCAD logo

Kedves Érdeklődők!


A logisztika szak felvételi eredményei a 2020/2021-es tanévre


Az óvodapedagógiai és nevelői szak felvételi eredményei a 2020/2021-es tanévre


 Kedves Szülők és Iskolabarátok,

adójuk 2 százalékának felajánlásával segítsék az iskolában folytatott oktató-nevelő munka eredményességének és minőségének javítását!

A törvény lehetővé teszi, hogy adójuk 2 százalékát felajánlják az iskola mellett működő iskolai klubnak. Ez Önnek semmibe sem kerül, hiszen amúgy az államkasszába kerülne.Az Ön felajánlott 2 százaléka a bizalom jele, amivel megtisztel bennünket. Döntsön Ön is adója 2 százalékáról!

2% adó PDF

2% adó kép (PNG)

 

 

 

Figyelem!

Iskolánk 2020. márius 16-tól 2020. március 27-ig zárva lesz. A zárvatartás alatt telefonos, online illetve személyes ügyeletet tartunk a következő időpontokban:

Hétfő: 8:00 - 11:00

Szerda: 8:00 – 11:00

Péntek: 8:00 – 11:00

Kérjük Önöket, hogy a hatékony együttműködés érdekében mindenképpen először telefonon vagy e-mailben jelezzék, ha valamire szükségük van, hogy el tudjuk előre készíteni.

 Az épületbe senki nem léphet be, még a diákok sem. Megértésüket köszönjük! 

FELHÍVÁS

A szenci Közös Igazgatású MTNY Iskola napi 8 órában KARBANTARTÓT, PORTÁST keres 2020. márcus 1 - jétől.
Érdeklődni lehet a szenczigv@gmail.com e-mail címen
vagy a 02/45 92 34 24 - es telefonszámon.

Spojená škola s VJM Senec hľadá údržbára, vrátnika na 8 hodín denne s nástupom od 1. marca 2020. Informovať sa je možné:
E-mail: szenczigv@gmail.com
Tel.: 02/45 92 34 24