Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Prieskum trhu  na nakúpenie materiálu a vyma?ovanie miestnosti a chodby

A. Identifikácia obstarávate?a:

Názov: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským            I?O: 30797799

Zodpovedný  vedúci: Mgr. Zuzana Kontárová

Sídlo

Obec (mesto): Senec    PS?: 903 01

Ulica: Lichnerova            ?íslo: 71

Telefón: 02/4592 3424; faxové ?íslo: 02/4592 3424; szenczigv@gmail.com

Osoba ur?ená na styk s verejným obstarávate?om a na koordináciu obstarávania:  Mgr. Zoltán Sándor

B. Zmluva za poskytnuté služby: oprava stien, vyma?ovanie miestnosti, chodby a natieranie soklov

C. Základná identifikácia predmetu zákazky

1. kvantitatívne ur?enie predmetu zákazky

Sadra 5 ks; penetrák 21l; biela maliarska farba 6 ks, farebná farba, papier na zakrývanie, 1 bal, 2 ks; lepiace maliarske pásky 20 ks; fólia na zakrývanie 10 ks; základná farba syntetická 2 ks; riedidlo 1 ks; ma?ovanie stien; natieranie soklov; syntetická farba; Dampex, zakrývanie, vysprávky, oškrabávanie, penetrovanie, sadrová stierka, Rimano stierka, vyma?ovanie, upratovanie.

2. spolo?ný slovník obstarávania (CPV)

45110000; 45410000; 45430000; 45440000;

3. vyzna?enie priority: nie

D. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú drobné vysprávky a opravy stien a stropov sadrovým tmelom, resp. sadrovou stierkou, odstránenie pôvodnej farby, stierok, omietok zo stien a stropov, stierkovanie špaliet Rimano stierka, brúsenie, zakrývanie plôch, penetra?ný náter pred ma?ovaním a stierkovaním, odmastenie stien s materiálom, ma?ovanie soklov olejovou farbou, upratovacie práce, presun hmôt pre opravy a údržbuinteriérových objektov, prenájom lešenia, doprava.

E. Miesto a termín dodávky:

1. Presná adresa miesta: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským v Senci, Lichnerova 71, 903 01  Senec

2. Meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky, tel., e-mailová adresa: Mgr. Zuzana Kontárová, 02/45923424, szenczigv@gmail.com

3. Požadovaný termín splnenia dodávky: 22.12.2015 do 31.03.2016

F. Rozdelenie predmetu obstarávania na ?asti: nie

G. Technická alebo odborná spôsobilos?:

Osved?enie o spôsobilosti  vykonáva?  maliarske a natiera?ské práce.

H. Možnos? predloženia variantných riešení: nie

I. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpo?tu. Platba sa bude realizova?  na základe uzavretej  zmluvy bezhotovostným prevodom. Predpokladaná cena zákazky s DPH: 4.000,- €.

J. Lehota na predkladanie ponúk:

De?: 15.               Mesiac: 12.         Rok: 2015            hodina: 16.00

Adresa,  na ktorú sa majú ponuky doru?i?:

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Lichnerova 71

903 01 Senec

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 K. Otváranie obálok s ponukami:

De?: 15.               Mesiac: 12.         Rok: 2015            hodina: 16.00

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Lichnerova 71

903 01 Senec

Poschodie: 1, ?íslo miestnosti: kancelária riadite?ky

 

 

Senec 08.12.2015

                                                                              Mgr. Zuzana Kontárová

                                                                            ..............................................................................................  

                                                                               Štatutár – titul, meno, priezvisko, podpis, odtla?ok pe?iatky