Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Prieskum trhu  na opravu poškodeného odkvapového systému

A. Identifikácia obstarávate?a:

Názov: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským            I?O: 30797799

Zodpovedný  vedúci: Mgr. Zuzana Kontárová

Sídlo

Obec (mesto): Senec    PS?: 903 01

Ulica: Lichnerova            ?íslo: 71

Telefón: 02/4592 3424; faxové ?íslo: 02/4592 3424; szenczigv@gmail.com

Osoba ur?ená na styk s verejným obstarávate?om a na koordináciu obstarávania:  Mgr. Zoltán Sándor

B. Zmluva za poskytnuté služby: oprava, výmena ur?itej ?asti a ?istenie  odkvapového systému

C. Základná identifikácia predmetu zákazky

1. kvantitatívne ur?enie predmetu zákazky

Ž?ab 33 P.z. 60 bm; hák 33/550 60 ks; ?elo 33 2 ks; kotlík 33/120 2 ks; roh vnút. 33 1 ks; zvod 12 16 bm; koleno 120           3 ks; Obj. 120/200 6 ks; Silaflex FC 11 2 ks; odkvap P. Z 250 60 bm; spoj. mat. 1 ks; montហž?abov 60 bm; montហodkvap. 60 bm; demontហž?abov 60 bm; demontហa montហškridiel 1 ks; montហzvodov 14 bm; oprava a ?istenie ž?abov; prenájom mob.  lešenia.

2. spolo?ný slovník obstarávania (CPV)

45261300-7; 44115210-4; 44112500-3; 44212310-5; 45261910-6

3. vyzna?enie priority: nie

D. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je oprava, výmena ur?itej ?asti (zo strany školského dvora) a ?istenie celého  odkvapového systému. Sú?as?ou predmetu zákazky by bola montហž?abov, montហodkvapového systému, demontហž?abov, demontហa montហpoškodených škridiel, montហzvodov, oprava a ?istenie ž?abov. Dodávate? služby musí obstara? mobilné lešenie na vykonanie prác.

E. Miesto a termín dodávky:

1. Presná adresa miesta: Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským v Senci, Lichnerova 71, 903 01  Senec

2. Meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky, tel., e-mailová adresa: Mgr. Zoltán Sándor, 02/45923424, szenczigv@gmail.com

3. Požadovaný termín splnenia dodávky: 10.09.2013 do 30.11.2013

F. Rozdelenie predmetu obstarávania na ?asti: nie

G. Technická alebo odborná spôsobilos?:

Osved?enie o spôsobilosti  vykonáva? klampiarsku prácu.

H. Možnos? predloženia variantných riešení: nie

I. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov zria?ovate?a. Platba sa bude realizova? po dodaní predmetu zmluvy na základe uzavretej kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom. Úhrada za dodávku tovaru a poskytnutie služieb bude vykonaná po predložení faktúry do 14 dní. Zálohová platba sa neumož?uje. Predpokladaná cena zákazky bez DPH: 2.200,- €

J. Lehota na predkladanie ponúk:

De?: 02.               Mesiac: 09.         Rok: 2013            hodina: 15.00

Adresa,  na ktorú sa majú ponuky doru?i?:

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Lichnerova 71

903 01 Senec

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 K. Otváranie obálok s ponukami:

De?: 02.               Mesiac: 09.         Rok: 2013            hodina: 16.00

Miesto otvárania obálok s ponukami:

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Lichnerova 71

903 01 Senec

Poschodie: 1, ?íslo miestnosti: kancelária riadite?ky

 

 

Senec 28.08.2013

                                                                              Mgr. Zuzana Kontárová, v. r.

                                                                            ..........................................................................  

                                                                               Štatutár – titul, meno, priezvisko, podpis, odtla?ok pe?iatky