Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

 

Lichnerova 71, 903 01 Senec

 

 

študijný odbor:   7649 M  u?ite?stvo pre materské školy a vychovávate?stvo

 

 

K r i t é r i á

 

na prijatie do 1. ro?níka 4-ro?ného denného štúdia pre školský rok 2015/2016

 

prerokované a schválené v pedagogickej rade školy d?a 26.01.2015

 

 

Overenie špecifických schopností a zru?ností ( talentová skúška )

 

Termín skúšky:  31.marec 2015


 

1. Výsledky talentových skúšok

-     minimálne  20 bodov                               - maximálne   50 bodov

 

a)    Overenie jazykových schopností a osobných predpokladov

  

-          maximálne 20 bodov

 

-          pohovor zameraný na zis?ovanie jazykových (komunika?né zru?nosti sloven?iny a ma?ar?iny) a  osobnostných predpokladov. V slovenskom a ma?arskom jazyku  hodnotíme :

spisovnú výslovnos?, artikuláciu, kultúru re?i, komunika?né schopnosti a zru?nosti.    

 

b)    Overenie hudobných schopností

-          maximálne 10 bodov

 

-          hlasové schopnosti a hudobný sluch,  hudobná predstavivos? a pamä?,  rytmické cítenie

 

c)    Overenie výtvarných schopností

 

-          maximálne  10 bodov

 

-          originalita, tvorivos?, fantázia, tvarová štylizácia, farebné riešenie

 

d)    Overenie motorových zru?ností

 

-          maximálne  10 bodov

 

-          pohybové a športové zru?nosti ( športové hry : volejbal a basketbal, akrobatická zostava)

 

2.    Priemer známok na základnej škole 

-      maximálne   40 bodov

        -    8.    ro?ník    -    2.    polrok

             maximálne      20 bodov

        -    9.    ro?ník    -    1.    polrok

             Maximálne       20 bodov

        Body budú pridelené na základe dosiahnutých priemerov známok v každom klasifika?nom         

     období :

 

Priemer do

Po?et bodov

Priemer do

Po?et bodov

1,20

20

2,20

10

1,40

18

2,40

8

1,60

16

2,60

6

1,80

14

2,80

4

2,00

12

3,00

2

  

3.       Známky zo slovenského jazyka na základnej škole

-        maximálne   6 bodov

            -     8. ro?ník - 2. polrok za známku 1 :   3  body,  za známku  2 :   2  body

                  maximálne 3 body

            -     9. ro?ník - 1. polrok za známku 1 :   3  body,  za známku  2 :    2 body

                  maximálne  3 body

 

4.       Známky z ma?arského jazyka na základnej škole

-         maximálne   6 bodov 

            -      8. ro?ník - 2. polrok za známku 1 :   3 body, za známku  2 :    2 body

                   maximálne 3 body

            -      9. ro?ník – 1. polrok za známku 1 :   3 body, za známku  2 :    2 body

                   maximálne 3 body

 

Celkový sú?et bodov maximálne 102 bodov.

Aby žiak mohol by? prijatý, musí splni? nasledujúce podmienky :

 

1.     Nikto nemôže by? prijatý bez absolvovania talentovej skúšky !

 

2.     Z talentovej skúšky (1. bod) musí získa? spolu minimálne 20 bodov.

 

3.     Uchádza?i nesmú ma? poruchu re?i, nemôžu by? oslobodení od telesnej výchovy a musia

        ma? funk?né všetky ?lánky prstov ( predpoklad pre hru na hudobnom nástroji ).

 

 

V školskom roku 2015/2016 otvárame 1 triedu.

 

 

 

 

 

V Senci   26.01.2015                                                            Mgr. Zuzana Kontárová

                                                                                                     riadite?ka školy