Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

  

Skratka predmetov

 

 

Názov predmetu

Skratka predmetu
Aplikovaná informatika API
Ob?ianska náuka  OBN
Anglický jazyk ANJ
Konverzácia v anglickom jazyku  KAJ
Biológia BIO
Ekonomika EKO
Fyzika FYZ
Hospodárske výpo?ty  HVY
Etická výchova  ETV 
Geografia GEO
Cvi?ná firma  CVF
Hra na hodobnom nástroji HHN
Náboženská výchova NÁB
Odborná konverzácia v cudzom jazyku  OKCJ
Informatika INF
Právna náuka PRN
Chémia CHE
Výtvarná výchova s metodikou VVM
Ú?tovníctvo UCT
Ma?arský jazyk a literatúra MJL
Matematika MAT
Manažment MAN
Umenie a kultúra UaK
Nemecký jazyk  NEJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Ekológia EKL
Pedagogika PED
Marketing MRK
Psychológia PSY
Odborná prax OPR
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Konverzácia v slovenskom jazyku  KSJ
Náuka o spolo?nosti OBN
Telesná výchova TEV
Telesná výchova s metodikou  TVM
Dejepis DEJ
Administratíva a korešpondencia  ADK
Administratívne práce v prevádzke APP
Podnikanie POD
Podnikate?ská analýza POA
Podnikate?ská komunikácia  POK
Poradenstvo pre podnikate?ov POP 
Hudobná výchova s metodikou  HVM