Oslávenci
29-01-2022

Dnes oslavuje meniny:

Gašpar


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej ?innosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským, Senec Lichnerova 71, 903 01 Senec

 

Predkladá:

Mgr. Zuzana Kontárová

riadite?ka školy


 

 

pe?iatka školy a podpis

 

Základné identifika?né údaje o škole:

 

Názov školy:

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Adresa školy:

Lichnerova 71,90301 Senec

Telefónne ?íslo:

02/45923424

Fax:

02/45923424*

Internetová adresa:

www.szenczigv.sk

E-mailová adresa:

szenczigv@gmail.com

Zria?ovate?:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

 

Vedúci zamestnanci školy

Funkcia

Meno a priezvisko

riadite?ka školy

Mgr. Zuzana Kontárová

     

Rada školy

Rada školy pri Spojenej škole s vyu?. jaz. mad'. v Senci bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR ?. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vo?bách d?a 29. marca 2010. Funk?né obdobie za?alo d?om 1. apríla 2010 na obdobie 4 rokov.

?lenovia rady školy

 

P. ?.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

1.

Ing. Szilárd Németh

predseda

zria?ovate?a

2.

Ing. Hajnalka Csépl?ová

podpredsední?ka

pedagogických zamestnancov

3.

Ing. Ladislav Gujber  

?len

zria?ovate?a

4.

Ing. István Pomichal, PhD.

?len

zria?ovate?a

5.

Mgr. Zoltán Sándor

?len

pedagogických zamestnancov

6.

Katarína Mátyušová

?len

nepedagogických zamestnancov

7.

Ing. Mikuláš Bertók

?len

rodi?ov

8.

Ing. Eva Halászová

?len

rodi?ov

9.

Veronika Gyengeová

?len

študentov

Informácia o ?innosti rady školy za školský rok 2010/2011

Rada školy zasadala v šk. r. 2010/2011 pri riešení každej závažnej skuto?nosti týkajúcej sa chodu školy (v 1. polroku trikrát, v 2. polroku dvakrát), vyjadrila sa k problémom pedagogicko-organiza?ným, personálnym a materiálnemu zabezpe?eniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zaoberala sa hlavnými úlohami a zameraním študijného programu gymnázia a strednej odbornej školy podnikania na školský rok 2010/2011. Podporila zavedenie nového odboru u?ite?stvo pre materské školy a vychovávate?stvo. Oboznámila sa s podmienkami, kritériami a výsledkami prijímacieho konania do prvého ro?níka štúdia a s výchovno-vzdelávacími výsledkami v školskom roku 2010/2011.

 

Poradné orgány riadite?a školy - predmetové komisie a metodické združenia

 

Predmetové komisie

vedúci PK

jazykovedná komisia       

Mgr. Františka Majorošová

prírodovedná komisia

Mgr. Karol Kajtár

komisia spolo?enskovedných predmetov

Mgr. Katarína Gilbert

komisia odborných predmetov

Ing. Csépl?ová Hajnalka

Vedúci PK na za?iatku školského roka vypracovali celoro?né plány jednotlivých PK (do ktorých rozpracovali úlohy nachádzajúce sa v pláne školy),  ktoré boli  schválené  na prvom zasadnutí predmetových komisií.

Schva?ovali  tematické  výchovno-vzdelávacie plány a kontrolovali  ich plnenie.  Riešili aktuálne problémy svojich vyu?ovacích predmetov. ?lenovia, ktorí sa zú?astnili seminárov organizovaných     metodicko-pedagogickými     centrami,     referovali     o ich     priebehu a o problémoch, ktoré boli riešené. ?lenovia jednotlivých PK spolupracovali pri zostavovaní a vypracovaní maturitných zadaní.

Zasadnutia PK sa konali štyrikrát po?as školského roka, na ktoré bola prizvaná aj riadite?ka školy. Zo zasadnutí PK sa vyhotovili zápisnice.

Po?et žiakov školy za školský rok 2010/2011

Gymnázium 4- ro?né štúdium.

 

 

Ro?ník

Stav k 15. 9. 2010

Stav k 31.08.2011

Po?et tried

Po?et žiakov

Z toho integrovaných

Po?et tried

Po?et žiakov

Z toho integrovaných

1.

1

4

0

1

5

0

2.

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

4.

1

8

0

1

8

0

Spolu

2

12

0

2

13

0

 

Stredná odborná škola podnikania 4- ro?né štúdium

 

 

Ro?ník

Stav k 15. 9. 2010

Stav k 31. 8. 2011

Po?et tried

Po?et žiakov

Z toho integrovaných

Po?et tried

Po?et žiakov

Z toho integrovaných

1.

1

7

         0

1

8

0

2.

1

11

1

1

11

1

3.

1

20

0

1

20

0

4.

1

23

0

1

23

0

Spolu

4

61

0

4

62

0

Po?et prijatých žiakov do prvého ro?níka strednej školy, údaje o po?toch a úspešnosti uchádza?ov o prijatie

Prijímacie konanie do prvého ro?níka strednej školy:

 

 

Po?et prihlásených žiakov

Po?et úspešných žiakov

v prijímacom konaní

Po?et prijatých žiakov

Po?et zapísaných žiakov

gymnázium

19

19

19

10

škola podnikania

12

12

12

6

u?ite?stvo pre MŠ a vych.

10

10

10

10

Žiaci prijatí do vyšších ro?níkov:

 

1 žia?ka do II. SOŠP zo strednej odbornej školy z Mostovej.

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Koncoro?ná klasifikácia  gymnázium

 

 

I. G

II. G

III. G

IV. G

MJL

1,75

-

-

1,63

SJSL

2,25

-

-

1,75

DEJ

1,75

-

-

-

NOS

-

-

-

1,13

ANJ

2,25

-

-

2,50

KAJ

-

-

-

2,25

NEJ

2,25

-

-

2,13

MAT

2,00

-

-

1,88

INF

1,50

-

-

1,75

FYZ

2,00

-

-

1,75

CHE

2,00

-

-

-

BIO

1,50

-

-

1,25

GEO

1,50

-

-

1,75

TEV

1,25

-

-

-

API

2,25

-

-

-

EKO

1,75

-

-

-

UaK

1,00

-

-

-

Priemer triedy

1,78

-

-

1,82

 

Koncoro?ná klasifikácia  – SOŠP

 

I. SOŠP

 

II. SOSP

III. SOŠP

IV. SOSP

MJL

2,25

2,54

2,00

3,04

SJSL

2,75

2,64

2,50

3,17

ANJ

2,75

3,00

2,50

2,88

NEJ

2,63

3,20

3,20

3,14

OBN

1,00

3,09

-

-

DEJ

2,50

2,72

-

-

MAT

2,50

2,54

2,40

2,52

EKL

1,50

2,18

-

-

TEV

1,25

1,60

1,00

1,00

EKO

1,75

2,81

-

-

POD

-

-

2,10

2,65

MAN

-

2,18

-

-

POP

-

-

-

2,86

MRK

-

-

2,40

2,48

U?T

-

2,90

2,25

2,39

INF

1,00

1,72

1,50

1,56

PRN

-

-

1,90

2,56

POK

1,00

1,45

-

-

ADK

1,38

1,63

1,85

1,78

HVY

2,13

-

-

-

POA

-

-

1,90

1,56

KSJ

-

-

-

-

CVF

1,25

1,54

1,20

2,69

Odb. prax

-

-

1,50

-

Priemer triedy

1,87

2,32

2,14

2,38

 

Maturitné skúšky

Výsledky externých meraní - maturitné skúšky

 

 

IV. G

IV. SOSP

Po?et žiakov prihlásených na MS

8

23

Po?et žiakov,  ktorí neukon?ili posledný ro?ník

0

0

Po?et žiakov, ktorí konali ÚFI?

8

23

Po?et žiakov, ktorí úspešne ukon?ili MS

7

21

Po?et žiakov, ktorí majú povolenú opravné skúšky

1

2

Po?et    žiakov,    ktorí    majú povolenú opakova? celú MS

0

0

Priemer triedy na UFIC

1,92

2,88

Externá ?as? MŠ - gymnázium

 

Predmet

Po?et žiakov prihlásených na MS

z toho pásalo ECMS

úspešnos? úrove? B2

percentil úrove? B2

úspešnos? úrove? BI

percentil úrove? BI

Poz.

Ma?arský jazyk a literatúra

8

8

46,1

-

 

 

bez rozl. úrovne

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

8

8

52,3

-

 

 

bez rozl. úrovne

Anglický jazyk

5

5

-

-

47,0

 

-

Nemecký jazyk

3

3

-

-

31,7

 

-

Ústna maturitná skúška - gymnázium

 

 

 

 

 

Predmet

Po?et žiakov

PFI? v %

Známky na ústnej skúške

Priemer

1

2

3

4

5

MJL

8

77,67

1

4

2

1

-

2,38

SJSL

8

66,97

3

4

0

1

-

1,88

 

 

B2

BI

 

 

 

 

 

 

ANJ

5

-

64,0

3

1

1

-

-

1,60

NEJ

3

-

56,66

-

1

1

-

1

3,33

DEJ

2

-

2

-

-

-

-

1,00

INF

1

-

1

-

-

-

-

1,00

BIO

3

-

1

2

-

-

-

1,67

GEO

2

-

1

-

-

1

-

2,50

 

Externá ?as? MS - SOSP

 

Predmet

Po?et žiakov prihlásených na MS

z toho písalo ECMS

úspešnos? úrove? B2

percentil úrove? B2

úspešnos? úrove? BI

percentil úrove?

 

Poz.

Ma?arský jazyka literatúra

  23

23

41,1

-

-

-

bez rozl.

úrovne

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

23

23

44,1

-

-

-

bez rozl.

úrovne

Anglický jazyk

 

9

9

-

-

38,3

-

-

Nemecký jazyk

14

14

-

-

30,8

-

-

Ústna maturitná skúška - SOŠP

 

Predmet

Po?et žiakov

PFI? v % úrove? B

Známky na ústnej skúške

Priemer

1

2

3

4

5

MJL

23

63,96

1

8

6

7

1

2,96

SJSL

23

54,66

2

4

7

10

-

3,09

 

 

B2

BI

 

 

 

 

 

 

ANJ

9

-

53,33

-

-

-

-

-

-

NEJ

14

-

53,57

2

2

7

3

-

2,79

Teor. ?as? odborn. predmetov

23

-

3

5

6

8

1

2,96

Praktická ?as? odborných predmetov: 2,82

Percento úspešnosti pri maturitných skúškach: 91 % úspešne zmaturovaných žiakov z celkového po?tu maturujúcich.

 

 

Zoznam uplat?ovaných študijných odborov, ich zameraní v školskom roku 2010/2011

Gymnázium

 

Trieda

Študijný odbor, zameranie

I. G

 

7902

500

všeobecné

II. G

 

7902

500

všeobecné

III. G

 

7902

500

všeobecné

IV. G

 

7902

500

všeobecné

SOŠP

 

Trieda

 

Študijný odbor, zameranie

 

 

I. SOŠP

 

6341    600 škola podnikania

 

 

II. SOŠP

 

6341    600 škola podnikania

 

 

III. SOŠP

 

6341    600 škola podnikania

 

 

IV. SOŠP

 

6341    600 škola podnikania

 

 

 

Po?et zamestnancov a plnenie kvalifika?ného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

Zamestnanci školy spolu

20

Po?et pedagogických

16

Z toho:

 

- kvalifikovaní

16

- nekvalifikovaní

0

- rozširujú si vzdelanie

0

- zvyšovanie klasifikácie

0

Po?et nepedagogických

4

Z toho:

 

- Školský psychológ

-

- špeciálny pedagóg

-

- upratova?ky

2

- škôl. kuchy?a a jedále?

-

- administratívni pracovníci

2

Spolu po?et zamestnancov SŠ

20

Z toho pedagogických

16

 

Zoznam u?ite?ov a ich aprobácia:

V pracovnom pomere na dobu neur?itú

 

 1. Bánová Ballyáková Andrea, Mgr.  MMAT  

 

INF – MAT (MD)

 

 1. Csépl?ová Hajnalka, Ing.

Ekonóm

 1. Gilbert Katarína, Mgr.

TEV

 1. Kontár Ildikó, PaedDr.

 RJ – DEJ – ESV (ukon?ený pracovný pomer 8.2.2011)

 pracovný

 1. Kontárová Zuzana, Mgr.

MJL – SJL

 1. Laczkó Eva, Mgr.

CHE-BIO (MD)

 1. Sándor Zoltán, Mgr.

DEJ – FIL – ANJ

 1. Simonová Anita, Mgr.

MJL – NEJ (RD, MD)

 1. Susla Bela, Mgr.

MJL – SJL  (ukon?ený pracovný pomer od novembra 2009) PN)

 1. Szabó Eszter, Mgr.

 MJL – DEJ  (MD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pracovnom pomere na dobu ur?itú:

 

 

 

 

 1. Fillerová Kristína, Mgr. MAT – GEO
 2. Hlavatý Alexander, Mgr. MAT – FYZ – INF
 3. Horáková Romana, Mgr. SJL – NEJ       
 4. Kajtár Karol, Mgr. BIO – CHE 
 5. Majorošová Františka, Mgr. MJL – DEJ
 6. Margita Švardová, Mgr. katechétka

 

Odbornos? vyu?ovania v školskom roku 2009/2010

 

Predmet

Po?et u?ite?ov neodborne vyu?ujúcich daný predmet

Manažment

1 (2 vyu?. hod.)

Slov. jaz. a slov. lit.

1 (15 vyu?. hod.)

Právna výchova

2 (4 vyu?. hod.)

Informatika

1 (1 vyu?. hod.)

Náuka o spolo?nosti

2 (5 vyu?. hod.)

Cvi?ná firma

1 (6 vyu?. hod.)

Zoznam nepedagogických zamestnancov školy:

 

 1. Katarína Mátyusová - pracovní?ka ekonomického úseku 
 2. Mária Rovenská - pracovní?ka ekonomického úseku 
 3. Mária Horváthova - upratova?ka
 4. Mária Petrovi?ová - upratova?ka

 

 

?alšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 2010/2011

 

Forma vzdelávania

Po?et vzdelávaných

Priebeh vzdelávania /po?et

ukon?ilo

pokra?uje

za?alo

Rozšírenie aprobácie

-

-

-

-

1. kvalif. skúška

-

-

-

-

Pedagogickí pracovníci školy sa priebežne zú?ast?ujú na rôznych školeniach, seminároch organizovaných oboma metodickými centrami v Bratislave.  Mgr. Karol Kajtár a Mgr. Zuzana Kontárová sa zú?ast?ujú vzdelávania v projekte Modernizácia vzdelávania v SŠ a v šk. roku 2009/2010 absolvovali prvý modul (projekt pozostáva z troch modulov). Mgr. Karol Kajtár a Mgr. Zoltán Sándor sa zú?astnili na školení o funkcii predsedov predmetových maturitných komisií. Mgr. Zuzana Kontárová sa prihlásila na funk?né vzdelávanie, ktoré za?ne v októbri 2011.

 

Projekty, do ktorých sa škola zapojila

 

Názov projektu

Termín za?atia realizácie projektu

Termín ukon?enia realizácie projektu

Výsledky

Projekt HKV (Núcem)

Máj 2011

Jún 2011

Úspešnos? z predmetov SJSL, MJL

Modernizácia vzdelávania

December 2009

2013

Vzdelávajú sa dvaja u?itelia – IKT

Projekt BGA

Jún 2011

15. 11. 2011

Trojd?ová exkurzia 40 žiakov

 

 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Aktivity organizované školou

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

De? otvorených dverí

De? narcisov

Dni Alberta Molnára Szencziho

Prednes cirkevnej poézie    Ve?ký Meder

Okresné a krajské kolo sú?aže „Poznaj slovenskú re?"

 KLOKAN, EXPERT

Vydávanie školského ?asopisu

Zbierka pre Úniu materských centier

Imatrikulácia

Dni nezábudiek 2010

Športový de?

Medzinárodný ve?trh cvi?ných firiem

Spolo?ný spomienkový kultúrny program so žiakmi spriatelenej školy z Mosonmagyaróváru

Senecký karneval

Viano?ná výzdoba školy a viano?ný koncert

De? matiek

Svie?kový pochod proti AIDS

Besedy so spisovate?mi a básnikmi, organizátor MSKS, Senec

Kurz ochrany ?loveka a prírody

Ocenenie od primátora mesta pre najúspešnejších študentov

Matematický klokan

Matematická sú?až – Hurbanovo

Prednášky a besedy so zástupcami VS

Matematické dni Károlya Nagya – Komárno

Návštevy divadelných a filmových predstavení (Bratislava. Komárno, Senec)

Okresné kolo Olympiády v AJ

Protidrogový koncert

Okresné kolo v halovom futbale

Sústredenie s psychologi?kou na tému obchodovanie s ?u?mi

Regionálna sú?až v basketbale študentov SŠ v rámci BSK, okres Senec

Školské kolo O?P

Svetový de? boja proti AIDS -svie?kový pochod

Školské kolo matematickej olympiády

Ú?as? na rod. združ, a na triednych hod. ZS okresu Senec, Galanta a Dunajská Streda

Pingpongový turnaj v škole

Celosl. sú?až vo futbale medzi gymn. s vjm

Poznávací výlet v Gbelciach a v Ma?arsku

Prednášky pre žiakov 4. ro?. org. so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci

De? detí

Návšteva múzea v Senci a v Bratislave

Na konci školského roka sa organizujú poznávacie výlety do rôznych ?astí Slovenska, do Ma?arska a tematické exkurzie pre študentov k u?ivu dejepisu, literatúry, náuky o spolo?nosti, biológie a geografie.

Okrem týchto aktivít prispievame ?lánkami o akciách školy do miestnych a regionálnych novín a zverej?ujeme výsledky prijímacích skúšok na internetovej stránke školy.

So žiakmi spriatelených škôl z Mosonmagyaróváru sa pravidelne stretávame na športových aktivitách a kultúrnych podujatiach.

Prvýkrát sme nadviazali kontakt so školou z K?szegu.

 

Dosiahnuté výsledky v

predmetových olympiádach a sú?ažiach

 

 

Názov sú?aže, olympiády

Umiestnenie

Medzinárodné sú?aže

 

 

Regionálne kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Názov sú?aže

Umiestnenie

Geografická sú?až Karpetská panva 2011

1 žiak úspešný riešite?

 

 

Matematická sú?až Konkoly -Thege Miklós v Hurbanove

2. miesto v kat. pre 1. ro?ník

Matematický klokan -

 

 

14. 24.

 

 

Olympiáda z matematiky

úspešný riešite?

reprezentácia školy

 

Konkoly-Thege matem. sú?až -Hurbanovo

2.

Olympiáda anglického jaz.

2.

 

 

 

 

Pekná ma?arská re?

 

reprezentácia školy

 

 

 

Poznaj slovenskú re?

 

3.

bronzové pásmo

 

 

Sú?až M. Tompu v prednese poézie a prózy

1.

reprezentácia

školy

 

 

 

Recita?ná sú?až J. Farkasa

1.

 

 

 

 

Jazyková sú?až medzi gymn. s VJM

reprezentácia školy

 

 

 

 

Halový futbal

reprezentácia školy

 

 

 

 

O?P

reprezentácia školy

 

 

 

 

Florbalový turnaj

reprezentácia školy

 

 

 

 

Zo školských lavíc do Športovej haly Elán

reprezentácia školy

 

 

 

 

Šachový turnaj

1.

 

 

 

 

             

 

Výsledky inšpek?nej ?inností vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Komplexná inšpekcia v našej škole po roku 2000 nebola vykonaná. Tematická inšpekcia bola vykonaná od 19. 01. 2010 do 22. 01. 2010. Správa o výsledkoch inšpek?nej ?innosti vykonanej v d?och od 19. 01. 2010 do 22. 01. 2010 bola prerokovaná na pracovnej porade pedagogických zamestnancov a na zasadnutí Rady školy pri Spojenej škole s vyu?. jaz. ma?. Následná kontrola o dodržaní prijatých opatrení bola vykonaná v septembri 2010.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola má zriadené a využíva tieto odborné u?ebne:

ve?kú a malú telocvi??u (spolu s Gymnáziom Antona Bernoláka), odbornú u?eb?u pre vyu?ovanie chémie, u?ebne výpo?tovej techniky (v jednej sú po?íta?e, dataprojektor a keramická tabu?a, v druhej sú po?íta?e, fax, ?ierno-biela a farebná laserová tla?iare?), dve jazykové u?ebne, u?eb?u pre vyu?ovanie administratívy a korešpondencie.

Škola má pä? kabinetov, ktoré majú dobré vybavenie, ktoré sa priebežne obnovujú, sú vybavené po?íta?mi, resp. notebookmi, tla?iar?ami. V zborovni sa nachádza televízor a zariadenie pre školský rozhlas, kopírovací stroj.

V školskej knižnici sa nachádza viac ako 5000 publikácií. V budúcnosti by bolo dobré investova? do školskej knižnice, ktorá by sa mohla využíva? na besedy, príp. ako ?itáre?.

Škola má k dispozícii školský dvor, ktorý sa postupne dáva do poriadku a žiaci tam budú môc? trávi? vo?né chvíle cez dlhšie prestávky.

Škola má spolo?nú jedále? s Gymnáziom Antona Bernoláka.

Po?as školského roka sa dop??ajú moderné u?ebné pomôcky, ?o umož?uje tvorivejšie a efektívnejšie vyu?ovanie. Pri obnove školských pomôcok nám pomáha ZRPŠ.

Škola nemá zabezpe?ený bezbariérový prístup, ani upravené triedy a hygienické zariadenia pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Finan?né a hmotné zabezpe?enie výchovno-vzdelávacej ?innosti školy

Názov školy:

Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským, Lichnerova ?.71, 903 01 Senec

Organiza?né zložky školy:

Gymnázium Alberta Molnára Szencziho – Szenczi Molnár Albert Gimnázium  s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Stredná odborná školy podnikania – Vállalkozói Szakközépiskola s vyu?ovacím jazykom ma?arským

Rozpo?tová organizácia s právnou subjektivitou vykonáva výchovno-vzdelávaciu ?innos?. Správcom budovy je Gymnázium Antona Bernoláka v Senci.

I?O: 30797799

Po?et tried: 6

z toho 2 triedy gymnázium

4 triedy škola podnikania

Vyu?ovací jazyk: ma?arský jazyk

Vyu?ovanie cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk

Po?et pracovníkov k 31.12.2010                                12,9     fyzických    13

z toho pedagogickí pracovníci                                      9,9     fyzických    10

THP                                                                  1       fyzických     1

prevádzkoví pracovníci                                           2       fyzických     2

Rozpis rozpo?tu a jeho plnenia za rok 2010

Gymnázium                                         Schválený                           Upravený           ?erpanie

___________________________________ rozpo?et_____________ rozpo?et______________

Bežné výdavky celkom z toho :             30 172 €                                85 265 €            70 177

Mzdový fond                                       22 317 €                                45 403 €            40 721 €

Poistné a príspevky do pois?ovní          7 855 €                                 16.072 €             13.833 €

Tovary a služby                                        0                                     23 590 €            15 446 €
Bežné transfery (náhrada za

PN zamestnanca -prvých 10 dní)                 0                                         200 €                177 €

 

 

Schválený rozpo?et bol cielene zvýšený o 55 093 €, a to na:

   5.500 €: úprava  rozpo?tu - normatívny rozpis rozpo?tu PK

.31.303 €: na dofinancovanie mzdových prostriedkov

.17.697 €: na dofinancovanie prevádzky (hlavne na vykrytie energie)

.....212 €: odmena exter. predsedov a ?lenov mat. komisie

.....868 €: na vzdelávacie poukazy

 

Pri maximálnych úsporných opatreniach sme ušetrili 15.088 €.

 

SOŠP                                                 Schválený                 Upravený                     ?erpanie

_________________________________ rozpo?et_________ rozpo?et___________________

Bežné výdavky celkom z toho:               119 316 €                 126 345 €                   121 845 €

Mzdový fond                                           76 796 €                76 048 €                     76 047 €

Poistné a príspevky do pois?ovní              27 032 €                 25 095 €                     25 091 €

Tovary a služby                                       15 488 €                 16 525 €                     12 031 €

Bežný transfery (náhrada za

do?asnú PN zam. náhr. za

prvých 10 dní)                                              0                           8.677 €                          8 676 €

Schválený rozpo?et bol upravený o 7 029 €, a to:

6 700 €  úprava rozpo?tu - normatívny rozpis rozpo?tu PK

   329 €  odmena exter. predsedov a ?lenov mat. komisie

Neuhradené faktúry škola k 31. 12. 2010 nemala.

Komentár k ?erpaniu za rok 2010

Finan?né prostriedky schválené pre SOŠP boli použité na mzdy, fondy, tovary a služby. Zo zoskupenia 630 Tovary a služby sa hradili bežné opravy, bol vykonaný nákup kancelárskych potrieb a ?istiace potreby, ?alej sa hradili telekomunika?né výdavky, všeobecné služby, ako aj stravovanie zamestnancov. Finan?ne sme zabezpe?ili chod školy.

Finan?né prostriedky schválené pre gymnázium sme museli po obdržaní schváleného rozpo?tu rozporova?, nako?ko nám chýbalo 49 000 €.

Pri maximálnych úsporných opatreniach sme v roku 2010 ušetrili 19. 588 €.

 

 

 

Cie?, ktorý si škola ur?ila v koncep?nom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Pre školský rok 2010/2011 škola ur?ila tieto ciele:

 1. zavies? nový odbor  od septembra 2011
 2. Na?alej zvyšova? konverza?né schopnosti žiakov v slovenskom a cudzích jazykoch
 3. Zvýši? po?et žiakov v záujmových krúžkoch
 4. Zvýši? vybavenos? úrovne u?ebne informatiky
 5. Doplnenie školskej knižnice
 6. Upev?ova? fyzické i duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj žiakov

 

Plnenie vytý?ených cie?ov:

-    Bod ?. 1: od septembra 2011 otvárame nový odbor u?ite?stvo pre MŠ a vych.

-    Bod ?. 2: Pokra?ovali sme v zavedení  konverzácie v slovenskom, anglickom a    nemeckom jazyku vo všetkých ro?níkoch gymnázia a strednej odbornej školy podnikania.

-        Bod ?. 3: Zapájali sme žiakov do krúžku anglického jazyka, tvorby webových stránok, biológie, ú?tovníctva, z nemeckého jazyka, matematiky a programovania. Žiaci sa zú?astnili na rôznych športových sú?ažiach.

-        Bod ?. 4 sa plní priebežne.

-        Bod ?. 5 sa plní priebežne.

-        Bod ?. 6.sa plní priebežne.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úrove? výchovy a vzdelávania zlepši? (vrátane návrhov opatrení)

A. Silné stránky

-        vysoká kvalifikovanos? pedagogických pracovníkov

-        ?alšie vzdelávanie pedagógov

-        dobrá úrove? zru?nosti u?ite?ov v oblasti IKT

-        dobré vybavenie odborných u?ební, cvi?nej firmy a kabinetov

-        dobrá vybavenos? školskej knižnice

-        dobré podmienky pre vyu?. TEV (2 telocvi?ne)

-     dobrá spolupráca so ZRPŠ, so školskou radou, s ob?ianskymi združeniami, s vedením mesta,  so spolo?enskými  organizáciami,  s Mestskou  knižnicou, 

-        s Pedagogickopsychologickou porad?ou v Senci a s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci

-        dobrá spolupráca s okolitými základnými a strednými školami

-        optimálne priestorové podmienky

B.  Slabé stránky

-        zlý stav sociálnych zariadení;

-        zlý stav školskej knižnice, u?ebne strojopisu a chemického laboratória;

-        absencia športových ihrísk pre ?ahkoatletické disciplíny.

C. Príležitosti

-    dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov v oblasti informatiky, odborných
predmetov a jazykov;

de? otvorených dverí;

-    zapojenie sa do projektu  Bethlen Gábor Alap.

 D. Riziká

-   Nepriaznivý demografický vývoj.

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnos? prijímania na ?alšie štúdium

 

 

IV. G

IV. SOŠP

Po?et žiakov

8

         23

po?et hlásiacich na VŠ

6

9

po?et prijatých na VS

2

2

prijatí percentuálne

33

22

po?et neprijatých

4

7

neprijatých percentuálne

66

77

po?et zamestnaných

5

7

po?et zamestnaných percentuálne

62

30

?alšie informácie o škole:

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:

Žiaci majú zostavený rozvrh hodín tak, aby mali dostato?né množstvo prestávok: po 1. a 4. hodine pä? minút, po 2., 5. a 7. hodine desa? minút, po 3. hodine dvadsa? minút, po 6. hodine dvadsa?pä? minút (obed?ajšia prestávka).

Vo?no?asové aktivity školy

Na škole pracovali krúžky: anglického jazyka, tvorby webových stránok, biológie, ú?tovníctva, z nemeckého jazyka, matematiky a programovania. Navštevovali sme divadelné, filmové predstavenia a zú?astnili sme sa na výchovných koncertoch. Pre žiakov školy sa organizovali exkurzie, poznávacie výlety.

Spolupráca školy s rodi?mi, poskytovanie služieb žiakom a rodi?om

Právo rodi?ov spo?íva hlavne v tom, aby boli vždy informovaní zo strany školy o prospechu, dochádzke a správaní svojho die?a?a. Poskytne sa im takto možnos? v spolupráci so školou spolo?ne rieši? prípadný vzniknutý problém ich syna/dcéry. Rodi?ia majú umožnené úradné záležitosti vybavova? denne po?as pracovnej doby v kancelárii riadite?ky alebo na sekretariáte bez ?asového obmedzenia. O prospechu žiakov sa môžu rodi?ia informova? u triednych a ostatných u?ite?ov, tak na rodi?ovskej schôdzi, ako aj individuálne po dohode s príslušným u?ite?om.

V prípade vzniknutia problémov v u?ení, správaní alebo dochádzke žiaka škola informuje rodi?ov o tejto skuto?nosti. Za najdôvernejší postup v tejto situácií je osobný rozhovor s rodi?mi. Vytvorí sa týmto spôsobom atmosféra užšieho kontaktu. Triedny u?ite? môže získa? vzácne informácie o žiakovi, jeho rodinnom prostredí, o jeho osobných problémoch. Tieto skuto?nosti v spolupráci s rodi?mi môžu vzniknutý problém ?astokrát pozitívne rieši?. V prípade ak sa jedná o závažný problém so žiakom /alkohol, drogy/ spolu s rodi?mi ho možno rieši? aj so zapojením odborníka.

 

Vzájomné vz?ahy medzi školou a žiakmi, rodi?mi a inými subjektami, ktorí sa na výchove podie?ajú

Škola sa snaží o efektívnu, bezproblémovú spoluprácu so zria?ovate?om s cie?om zabezpe?enia plynulej prevádzky školy.

Rada školy pôsobí nasledovne:

a)     pozostáva z 9 ?lenov,

b)     riadi sa vlastným štatútom,

c)     zasadá vždy pod?a potreby, najmenej štyrikrát do roka,

d)     rieši vždy aktuálne problémy.

ZRPŠ funguje takto: 

a)     pozostáva z 12 ?lenov,

b)     spolupracuje s pedagógmi,

c)     zasadá vždy pod?a potreby,

d)     organizuje rôzne aktivity, ako napr. plesy, MDD.

V škole pôsobí aj študentská rada, ktorá má predsedu a zo všetkých ro?níkov študentov zastupujúcich svoju triedu. Zasadajú pod?a potreby pod vedením pedagóga. Študentská rada má možnos? zorganizova? rôzne akcie (návšteva kina, divadla, kvízy, ples, diskotéka a pod.).

Škola udržiava kontakt s vedeniami škôl a školskými radami okolitých základných a stredných škôl. Výmenou skúseností pedagógov a podrobnou analýzou ?asto analogických problémov takto môžeme dospie? ku konštruktívnym návrhom pre výchovno-vzdelávací proces.

Sú?asný stav, problémy, navrhnuté opatrenia

Najvä?ším sú?asným problémom je ve?ký pokles žiakov na škole. Po?as školského roku 2010/2011 navštevovalo našu školu 74  žiakov, z nich 31 maturantov, prvákov bolo iba dvanás?. Neotvorili sa dva ro?níky v gymnáziu, a to triedy II. G a III. G. Problémy sa riešili a priebežne riešia nasledovne:

 1. venova? zvýšenú pozornos? kvalite vyu?ovacieho procesu;
 2. vykonáva? hospitácie - riadite?ka, predseda PK, ale aj navzájom pedagógovia;
 3. zvýši? komunikáciu s rodi?mi oh?adom problémov;
 4. nájs? vhodných pedagógov na vyu?ovanie niektorých predmetov;
 5. zavies? nový odbor u?ite?stvo pre MŠ a vychovávate?stvo.

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2010/2011

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov:

 

ro?ník

po?et žiakov

prospeli s vyzn.

prospeli ve?mi dobre

prospeli

Neprospeli

z 1predmetu

neprospeli

z 2 predmetov

neprospeli

z 3 predmetov

I. G

5-

3

1

1

-

-

-

II. G

-

-

-

-

-

-

-

III. G

-

-

-

-

-

-

-

IV. G

8

3

3

2

-

-

-

I. SOŠP

8

1

3

4

-

-

-

II. SOŠP

11

1

2

8

-

-

-

III. SOŠP

20

1

8

11

-

-

-

IV. SOSP

23

2

5

16

-

-

-

Po?et vymeškaných hodín:

 

ro?ník

po?et žiakov

spolu

Na 1 žiaka

neospravedlnené

neospraved. na 1 žiaka

I. G

4

506

126,5

-

-

II. G

-

-

-

-

-

III. G

-

-

-

-

-

IV. G

8

1308

163,5

-

-

I. SOŠP

8

1575

196,8

0

0

II. SOŠP

11

2056

186,9

6

0,54

III. SOŠP

20

2235

111,7

0

0

IV. SOŠP

23

2982

129,6

9

0,39

V  I. G jedna žia?ka má osobitný spôsob školskej dochádzky.

Hodnotenie žiakov:

 

ro?ník

pochvala riad.

pochvala tried. u?.

pokarhanie tried. u?.

pokarhanie riad.

znížená známka zo správania

I. G

3

-

-

-

-

II. G

-

-

-

-

-

III. G

-

-

-

-

-

IV. G

3

0

2

-

-

I. SOSP

2

3

-

-

-

II. SOŠP

2

1

4

1

-

III. SOŠP

3

4

4

-

-

IV. SOŠP

2

-

1

5

-

 

Správu o výchovno-vzdelávacej ?inností školy vypracovali:

Mgr. Zuzana Kontárová, riadite?ka školy

Katarína Mátyušová – pracovní?ka ekonomického úseku, údaje o finan?nom a hmotnom zabezpe?ení

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky MŠ SR ?. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej ?innosti,
  jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 2. Metodického usmernenia ?. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR ?. 9/2006
 3. Koncepcie školy na roky 2010-2014
 4. Plánu práce Spojenej školy s vyu?. jaz. ma?. v Senci na školský rok 2010/2011
 5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií
 6. Informácie o ?innosti Rady školy pri Spojenej škole s vyu?ovacím jazykom ma?arským v Senci

 

Prerokované v pedagogickej rade d?a 03.10. 2011

Stanovisko rady školy:

Rada školy pri Spojenej škole s vyu?ovacím jazykom ma?arským v Senci odporú?a Bratislavskému samosprávnemu kraju ako zria?ovate?ovi schváli? Správu o výchovno-vzdelávacej ?innosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011.

 

Prerokované d?a 20.09. 2011

 

 

 

Ing. Szilárd Németh

predseda Rady školy pri Spojenej škole

s vyu?ovacím jazykom ma?arským v Senci

Stanovisko zria?ovate?a

Bratislavský samosprávny kraj ako zria?ovate? Spojenej školy s vyu?ovacím jazykom ma?arským v Senci schva?uje Správu o výchovno-vzdelávacej ?innosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011.

 

 

 

 

V Bratislave 20.12.2011    

 

v. r. Ing. Pavol Frešo