Oslávenci
21-01-2020

Dnes oslavuje meniny:

Vincent


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec Lichnerova 71, 903 01 Senec

 

Predkladá:

Mgr. Zuzana Kontárová

riaditeľka školy


 

 

pečiatka školy a podpis

 

Základné identifikačné údaje o škole:

 

Názov školy:

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa školy:

Lichnerova 71,90301 Senec

Telefónne číslo:

02/45923424

Fax:

02/45923424*

Internetová adresa:

www.szenczigv.sk

E-mailová adresa:

szenczigv@gmail.com

Zriaďovateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

 

Vedúci zamestnanci školy

Funkcia

Meno a priezvisko

riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Kontárová

     

Rada školy

Rada školy pri Spojenej škole s vyuč. jaz. mad'. v Senci bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 29. marca 2010. Funkčné obdobie začalo dňom 1. apríla 2010 na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy

 

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

1.

Ing. Szilárd Németh

predseda

zriaďovateľa

2.

Ing. Hajnalka Cséplőová

podpredsedníčka

pedagogických zamestnancov

3.

Ing. Ladislav Gujber  

člen

zriaďovateľa

4.

Ing. István Pomichal, PhD.

člen

zriaďovateľa

5.

Mgr. Zoltán Sándor

člen

pedagogických zamestnancov

6.

Katarína Mátyušová

člen

nepedagogických zamestnancov

7.

Ing. Mikuláš Bertók

člen

rodičov

8.

Ing. Eva Halászová

člen

rodičov

9.

Veronika Gyengeová

člen

študentov

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2010/2011

Rada školy zasadala v šk. r. 2010/2011 pri riešení každej závažnej skutočnosti týkajúcej sa chodu školy (v 1. polroku trikrát, v 2. polroku dvakrát), vyjadrila sa k problémom pedagogicko-organizačným, personálnym a materiálnemu zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zaoberala sa hlavnými úlohami a zameraním študijného programu gymnázia a strednej odbornej školy podnikania na školský rok 2010/2011. Podporila zavedenie nového odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Oboznámila sa s podmienkami, kritériami a výsledkami prijímacieho konania do prvého ročníka štúdia a s výchovno-vzdelávacími výsledkami v školskom roku 2010/2011.

 

Poradné orgány riaditeľa školy - predmetové komisie a metodické združenia

 

Predmetové komisie

vedúci PK

jazykovedná komisia       

Mgr. Františka Majorošová

prírodovedná komisia

Mgr. Karol Kajtár

komisia spoločenskovedných predmetov

Mgr. Katarína Gilbert

komisia odborných predmetov

Ing. Cséplőová Hajnalka

Vedúci PK na začiatku školského roka vypracovali celoročné plány jednotlivých PK (do ktorých rozpracovali úlohy nachádzajúce sa v pláne školy),  ktoré boli  schválené  na prvom zasadnutí predmetových komisií.

Schvaľovali  tematické  výchovno-vzdelávacie plány a kontrolovali  ich plnenie.  Riešili aktuálne problémy svojich vyučovacích predmetov. Členovia, ktorí sa zúčastnili seminárov organizovaných     metodicko-pedagogickými     centrami,     referovali     o ich     priebehu a o problémoch, ktoré boli riešené. Členovia jednotlivých PK spolupracovali pri zostavovaní a vypracovaní maturitných zadaní.

Zasadnutia PK sa konali štyrikrát počas školského roka, na ktoré bola prizvaná aj riaditeľka školy. Zo zasadnutí PK sa vyhotovili zápisnice.

Počet žiakov školy za školský rok 2010/2011

Gymnázium 4- ročné štúdium.

 

 

Ročník

Stav k 15. 9. 2010

Stav k 31.08.2011

Počet tried

Počet žiakov

Z toho integrovaných

Počet tried

Počet žiakov

Z toho integrovaných

1.

1

4

0

1

5

0

2.

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

4.

1

8

0

1

8

0

Spolu

2

12

0

2

13

0

 

Stredná odborná škola podnikania 4- ročné štúdium

 

 

Ročník

Stav k 15. 9. 2010

Stav k 31. 8. 2011

Počet tried

Počet žiakov

Z toho integrovaných

Počet tried

Počet žiakov

Z toho integrovaných

1.

1

7

         0

1

8

0

2.

1

11

1

1

11

1

3.

1

20

0

1

20

0

4.

1

23

0

1

23

0

Spolu

4

61

0

4

62

0

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie

Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy:

 

 

Počet prihlásených žiakov

Počet úspešných žiakov

v prijímacom konaní

Počet prijatých žiakov

Počet zapísaných žiakov

gymnázium

19

19

19

10

škola podnikania

12

12

12

6

učiteľstvo pre MŠ a vych.

10

10

10

10

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:

 

1 žiačka do II. SOŠP zo strednej odbornej školy z Mostovej.

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Koncoročná klasifikácia  gymnázium

 

 

I. G

II. G

III. G

IV. G

MJL

1,75

-

-

1,63

SJSL

2,25

-

-

1,75

DEJ

1,75

-

-

-

NOS

-

-

-

1,13

ANJ

2,25

-

-

2,50

KAJ

-

-

-

2,25

NEJ

2,25

-

-

2,13

MAT

2,00

-

-

1,88

INF

1,50

-

-

1,75

FYZ

2,00

-

-

1,75

CHE

2,00

-

-

-

BIO

1,50

-

-

1,25

GEO

1,50

-

-

1,75

TEV

1,25

-

-

-

API

2,25

-

-

-

EKO

1,75

-

-

-

UaK

1,00

-

-

-

Priemer triedy

1,78

-

-

1,82

 

Koncoročná klasifikácia  – SOŠP

 

I. SOŠP

 

II. SOSP

III. SOŠP

IV. SOSP

MJL

2,25

2,54

2,00

3,04

SJSL

2,75

2,64

2,50

3,17

ANJ

2,75

3,00

2,50

2,88

NEJ

2,63

3,20

3,20

3,14

OBN

1,00

3,09

-

-

DEJ

2,50

2,72

-

-

MAT

2,50

2,54

2,40

2,52

EKL

1,50

2,18

-

-

TEV

1,25

1,60

1,00

1,00

EKO

1,75

2,81

-

-

POD

-

-

2,10

2,65

MAN

-

2,18

-

-

POP

-

-

-

2,86

MRK

-

-

2,40

2,48

UČT

-

2,90

2,25

2,39

INF

1,00

1,72

1,50

1,56

PRN

-

-

1,90

2,56

POK

1,00

1,45

-

-

ADK

1,38

1,63

1,85

1,78

HVY

2,13

-

-

-

POA

-

-

1,90

1,56

KSJ

-

-

-

-

CVF

1,25

1,54

1,20

2,69

Odb. prax

-

-

1,50

-

Priemer triedy

1,87

2,32

2,14

2,38

 

Maturitné skúšky

Výsledky externých meraní - maturitné skúšky

 

 

IV. G

IV. SOSP

Počet žiakov prihlásených na MS

8

23

Počet žiakov,  ktorí neukončili posledný ročník

0

0

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ

8

23

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS

7

21

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravné skúšky

1

2

Počet    žiakov,    ktorí    majú povolenú opakovať celú MS

0

0

Priemer triedy na UFIC

1,92

2,88

Externá časť MŠ - gymnázium

 

Predmet

Počet žiakov prihlásených na MS

z toho pásalo ECMS

úspešnosť úroveň B2

percentil úroveň B2

úspešnosť úroveň BI

percentil úroveň BI

Poz.

Maďarský jazyk a literatúra

8

8

46,1

-

 

 

bez rozl. úrovne

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

8

8

52,3

-

 

 

bez rozl. úrovne

Anglický jazyk

5

5

-

-

47,0

 

-

Nemecký jazyk

3

3

-

-

31,7

 

-

Ústna maturitná skúška - gymnázium

 

 

 

 

 

Predmet

Počet žiakov

PFIČ v %

Známky na ústnej skúške

Priemer

1

2

3

4

5

MJL

8

77,67

1

4

2

1

-

2,38

SJSL

8

66,97

3

4

0

1

-

1,88

 

 

B2

BI

 

 

 

 

 

 

ANJ

5

-

64,0

3

1

1

-

-

1,60

NEJ

3

-

56,66

-

1

1

-

1

3,33

DEJ

2

-

2

-

-

-

-

1,00

INF

1

-

1

-

-

-

-

1,00

BIO

3

-

1

2

-

-

-

1,67

GEO

2

-

1

-

-

1

-

2,50

 

Externá časť MS - SOSP

 

Predmet

Počet žiakov prihlásených na MS

z toho písalo ECMS

úspešnosť úroveň B2

percentil úroveň B2

úspešnosť úroveň BI

percentil úroveň

 

Poz.

Maďarský jazyka literatúra

  23

23

41,1

-

-

-

bez rozl.

úrovne

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

23

23

44,1

-

-

-

bez rozl.

úrovne

Anglický jazyk

 

9

9

-

-

38,3

-

-

Nemecký jazyk

14

14

-

-

30,8

-

-

Ústna maturitná skúška - SOŠP

 

Predmet

Počet žiakov

PFIČ v % úroveň B

Známky na ústnej skúške

Priemer

1

2

3

4

5

MJL

23

63,96

1

8

6

7

1

2,96

SJSL

23

54,66

2

4

7

10

-

3,09

 

 

B2

BI

 

 

 

 

 

 

ANJ

9

-

53,33

-

-

-

-

-

-

NEJ

14

-

53,57

2

2

7

3

-

2,79

Teor. časť odborn. predmetov

23

-

3

5

6

8

1

2,96

Praktická časť odborných predmetov: 2,82

Percento úspešnosti pri maturitných skúškach: 91 % úspešne zmaturovaných žiakov z celkového počtu maturujúcich.

 

 

Zoznam uplatňovaných študijných odborov, ich zameraní v školskom roku 2010/2011

Gymnázium

 

Trieda

Študijný odbor, zameranie

I. G

 

7902

500

všeobecné

II. G

 

7902

500

všeobecné

III. G

 

7902

500

všeobecné

IV. G

 

7902

500

všeobecné

SOŠP

 

Trieda

 

Študijný odbor, zameranie

 

 

I. SOŠP

 

6341    600 škola podnikania

 

 

II. SOŠP

 

6341    600 škola podnikania

 

 

III. SOŠP

 

6341    600 škola podnikania

 

 

IV. SOŠP

 

6341    600 škola podnikania

 

 

 

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

Zamestnanci školy spolu

20

Počet pedagogických

16

Z toho:

 

- kvalifikovaní

16

- nekvalifikovaní

0

- rozširujú si vzdelanie

0

- zvyšovanie klasifikácie

0

Počet nepedagogických

4

Z toho:

 

- Školský psychológ

-

- špeciálny pedagóg

-

- upratovačky

2

- škôl. kuchyňa a jedáleň

-

- administratívni pracovníci

2

Spolu počet zamestnancov SŠ

20

Z toho pedagogických

16

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia:

V pracovnom pomere na dobu neurčitú

 

 1. Bánová Ballyáková Andrea, Mgr.  MMAT  

 

INF – MAT (MD)

 

 1. Cséplőová Hajnalka, Ing.

Ekonóm

 1. Gilbert Katarína, Mgr.

TEV

 1. Kontár Ildikó, PaedDr.

 RJ – DEJ – ESV (ukončený pracovný pomer 8.2.2011)

 pracovný

 1. Kontárová Zuzana, Mgr.

MJL – SJL

 1. Laczkó Eva, Mgr.

CHE-BIO (MD)

 1. Sándor Zoltán, Mgr.

DEJ – FIL – ANJ

 1. Simonová Anita, Mgr.

MJL – NEJ (RD, MD)

 1. Susla Bela, Mgr.

MJL – SJL  (ukončený pracovný pomer od novembra 2009) PN)

 1. Szabó Eszter, Mgr.

 MJL – DEJ  (MD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pracovnom pomere na dobu určitú:

 

 

 

 

 1. Fillerová Kristína, Mgr. MAT – GEO
 2. Hlavatý Alexander, Mgr. MAT – FYZ – INF
 3. Horáková Romana, Mgr. SJL – NEJ       
 4. Kajtár Karol, Mgr. BIO – CHE 
 5. Majorošová Františka, Mgr. MJL – DEJ
 6. Margita Švardová, Mgr. katechétka

 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2009/2010

 

Predmet

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet

Manažment

1 (2 vyuč. hod.)

Slov. jaz. a slov. lit.

1 (15 vyuč. hod.)

Právna výchova

2 (4 vyuč. hod.)

Informatika

1 (1 vyuč. hod.)

Náuka o spoločnosti

2 (5 vyuč. hod.)

Cvičná firma

1 (6 vyuč. hod.)

Zoznam nepedagogických zamestnancov školy:

 

 1. Katarína Mátyusová - pracovníčka ekonomického úseku 
 2. Mária Rovenská - pracovníčka ekonomického úseku 
 3. Mária Horváthova - upratovačka
 4. Mária Petrovičová - upratovačka

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 2010/2011

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania /počet

ukončilo

pokračuje

začalo

Rozšírenie aprobácie

-

-

-

-

1. kvalif. skúška

-

-

-

-

Pedagogickí pracovníci školy sa priebežne zúčastňujú na rôznych školeniach, seminároch organizovaných oboma metodickými centrami v Bratislave.  Mgr. Karol Kajtár a Mgr. Zuzana Kontárová sa zúčastňujú vzdelávania v projekte Modernizácia vzdelávania v SŠ a v šk. roku 2009/2010 absolvovali prvý modul (projekt pozostáva z troch modulov). Mgr. Karol Kajtár a Mgr. Zoltán Sándor sa zúčastnili na školení o funkcii predsedov predmetových maturitných komisií. Mgr. Zuzana Kontárová sa prihlásila na funkčné vzdelávanie, ktoré začne v októbri 2011.

 

Projekty, do ktorých sa škola zapojila

 

Názov projektu

Termín začatia realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

Projekt HKV (Núcem)

Máj 2011

Jún 2011

Úspešnosť z predmetov SJSL, MJL

Modernizácia vzdelávania

December 2009

2013

Vzdelávajú sa dvaja učitelia – IKT

Projekt BGA

Jún 2011

15. 11. 2011

Trojdňová exkurzia 40 žiakov

 

 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Aktivity organizované školou

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Deň otvorených dverí

Deň narcisov

Dni Alberta Molnára Szencziho

Prednes cirkevnej poézie    Veľký Meder

Okresné a krajské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč"

 KLOKAN, EXPERT

Vydávanie školského časopisu

Zbierka pre Úniu materských centier

Imatrikulácia

Dni nezábudiek 2010

Športový deň

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Spoločný spomienkový kultúrny program so žiakmi spriatelenej školy z Mosonmagyaróváru

Senecký karneval

Vianočná výzdoba školy a vianočný koncert

Deň matiek

Sviečkový pochod proti AIDS

Besedy so spisovateľmi a básnikmi, organizátor MSKS, Senec

Kurz ochrany človeka a prírody

Ocenenie od primátora mesta pre najúspešnejších študentov

Matematický klokan

Matematická súťaž – Hurbanovo

Prednášky a besedy so zástupcami VS

Matematické dni Károlya Nagya – Komárno

Návštevy divadelných a filmových predstavení (Bratislava. Komárno, Senec)

Okresné kolo Olympiády v AJ

Protidrogový koncert

Okresné kolo v halovom futbale

Sústredenie s psychologičkou na tému obchodovanie s ľuďmi

Regionálna súťaž v basketbale študentov SŠ v rámci BSK, okres Senec

Školské kolo OĽP

Svetový deň boja proti AIDS -sviečkový pochod

Školské kolo matematickej olympiády

Účasť na rod. združ, a na triednych hod. ZS okresu Senec, Galanta a Dunajská Streda

Pingpongový turnaj v škole

Celosl. súťaž vo futbale medzi gymn. s vjm

Poznávací výlet v Gbelciach a v Maďarsku

Prednášky pre žiakov 4. roč. org. so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci

Deň detí

Návšteva múzea v Senci a v Bratislave

Na konci školského roka sa organizujú poznávacie výlety do rôznych častí Slovenska, do Maďarska a tematické exkurzie pre študentov k učivu dejepisu, literatúry, náuky o spoločnosti, biológie a geografie.

Okrem týchto aktivít prispievame článkami o akciách školy do miestnych a regionálnych novín a zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok na internetovej stránke školy.

So žiakmi spriatelených škôl z Mosonmagyaróváru sa pravidelne stretávame na športových aktivitách a kultúrnych podujatiach.

Prvýkrát sme nadviazali kontakt so školou z Kőszegu.

 

Dosiahnuté výsledky v

predmetových olympiádach a súťažiach

 

 

Názov súťaže, olympiády

Umiestnenie

Medzinárodné súťaže

 

 

Regionálne kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie

Geografická súťaž Karpetská panva 2011

1 žiak úspešný riešiteľ

 

 

Matematická súťaž Konkoly -Thege Miklós v Hurbanove

2. miesto v kat. pre 1. ročník

Matematický klokan -

 

 

14. 24.

 

 

Olympiáda z matematiky

úspešný riešiteľ

reprezentácia školy

 

Konkoly-Thege matem. súťaž -Hurbanovo

2.

Olympiáda anglického jaz.

2.

 

 

 

 

Pekná maďarská reč

 

reprezentácia školy

 

 

 

Poznaj slovenskú reč

 

3.

bronzové pásmo

 

 

Súťaž M. Tompu v prednese poézie a prózy

1.

reprezentácia

školy

 

 

 

Recitačná súťaž J. Farkasa

1.

 

 

 

 

Jazyková súťaž medzi gymn. s VJM

reprezentácia školy

 

 

 

 

Halový futbal

reprezentácia školy

 

 

 

 

OĽP

reprezentácia školy

 

 

 

 

Florbalový turnaj

reprezentácia školy

 

 

 

 

Zo školských lavíc do Športovej haly Elán

reprezentácia školy

 

 

 

 

Šachový turnaj

1.

 

 

 

 

             

 

Výsledky inšpekčnej činností vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Komplexná inšpekcia v našej škole po roku 2000 nebola vykonaná. Tematická inšpekcia bola vykonaná od 19. 01. 2010 do 22. 01. 2010. Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej v dňoch od 19. 01. 2010 do 22. 01. 2010 bola prerokovaná na pracovnej porade pedagogických zamestnancov a na zasadnutí Rady školy pri Spojenej škole s vyuč. jaz. maď. Následná kontrola o dodržaní prijatých opatrení bola vykonaná v septembri 2010.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:

veľkú a malú telocvičňu (spolu s Gymnáziom Antona Bernoláka), odbornú učebňu pre vyučovanie chémie, učebne výpočtovej techniky (v jednej sú počítače, dataprojektor a keramická tabuľa, v druhej sú počítače, fax, čierno-biela a farebná laserová tlačiareň), dve jazykové učebne, učebňu pre vyučovanie administratívy a korešpondencie.

Škola má päť kabinetov, ktoré majú dobré vybavenie, ktoré sa priebežne obnovujú, sú vybavené počítačmi, resp. notebookmi, tlačiarňami. V zborovni sa nachádza televízor a zariadenie pre školský rozhlas, kopírovací stroj.

V školskej knižnici sa nachádza viac ako 5000 publikácií. V budúcnosti by bolo dobré investovať do školskej knižnice, ktorá by sa mohla využívať na besedy, príp. ako čitáreň.

Škola má k dispozícii školský dvor, ktorý sa postupne dáva do poriadku a žiaci tam budú môcť tráviť voľné chvíle cez dlhšie prestávky.

Škola má spoločnú jedáleň s Gymnáziom Antona Bernoláka.

Počas školského roka sa dopĺňajú moderné učebné pomôcky, čo umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Pri obnove školských pomôcok nám pomáha ZRPŠ.

Škola nemá zabezpečený bezbariérový prístup, ani upravené triedy a hygienické zariadenia pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Názov školy:

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova č.71, 903 01 Senec

Organizačné zložky školy:

Gymnázium Alberta Molnára Szencziho – Szenczi Molnár Albert Gimnázium  s vyučovacím jazykom maďarským

Stredná odborná školy podnikania – Vállalkozói Szakközépiskola s vyučovacím jazykom maďarským

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť. Správcom budovy je Gymnázium Antona Bernoláka v Senci.

IČO: 30797799

Počet tried: 6

z toho 2 triedy gymnázium

4 triedy škola podnikania

Vyučovací jazyk: maďarský jazyk

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk

Počet pracovníkov k 31.12.2010                                12,9     fyzických    13

z toho pedagogickí pracovníci                                      9,9     fyzických    10

THP                                                                  1       fyzických     1

prevádzkoví pracovníci                                           2       fyzických     2

Rozpis rozpočtu a jeho plnenia za rok 2010

Gymnázium                                         Schválený                           Upravený           Čerpanie

___________________________________ rozpočet_____________ rozpočet______________

Bežné výdavky celkom z toho :             30 172 €                                85 265 €            70 177

Mzdový fond                                       22 317 €                                45 403 €            40 721 €

Poistné a príspevky do poisťovní          7 855 €                                 16.072 €             13.833 €

Tovary a služby                                        0                                     23 590 €            15 446 €
Bežné transfery (náhrada za

PN zamestnanca -prvých 10 dní)                 0                                         200 €                177 €

 

 

Schválený rozpočet bol cielene zvýšený o 55 093 €, a to na:

   5.500 €: úprava  rozpočtu - normatívny rozpis rozpočtu PK

.31.303 €: na dofinancovanie mzdových prostriedkov

.17.697 €: na dofinancovanie prevádzky (hlavne na vykrytie energie)

.....212 €: odmena exter. predsedov a členov mat. komisie

.....868 €: na vzdelávacie poukazy

 

Pri maximálnych úsporných opatreniach sme ušetrili 15.088 €.

 

SOŠP                                                 Schválený                 Upravený                     Čerpanie

_________________________________ rozpočet_________ rozpočet___________________

Bežné výdavky celkom z toho:               119 316 €                 126 345 €                   121 845 €

Mzdový fond                                           76 796 €                76 048 €                     76 047 €

Poistné a príspevky do poisťovní              27 032 €                 25 095 €                     25 091 €

Tovary a služby                                       15 488 €                 16 525 €                     12 031 €

Bežný transfery (náhrada za

dočasnú PN zam. náhr. za

prvých 10 dní)                                              0                           8.677 €                          8 676 €

Schválený rozpočet bol upravený o 7 029 €, a to:

6 700 €  úprava rozpočtu - normatívny rozpis rozpočtu PK

   329 €  odmena exter. predsedov a členov mat. komisie

Neuhradené faktúry škola k 31. 12. 2010 nemala.

Komentár k čerpaniu za rok 2010

Finančné prostriedky schválené pre SOŠP boli použité na mzdy, fondy, tovary a služby. Zo zoskupenia 630 Tovary a služby sa hradili bežné opravy, bol vykonaný nákup kancelárskych potrieb a čistiace potreby, ďalej sa hradili telekomunikačné výdavky, všeobecné služby, ako aj stravovanie zamestnancov. Finančne sme zabezpečili chod školy.

Finančné prostriedky schválené pre gymnázium sme museli po obdržaní schváleného rozpočtu rozporovať, nakoľko nám chýbalo 49 000 €.

Pri maximálnych úsporných opatreniach sme v roku 2010 ušetrili 19. 588 €.

 

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Pre školský rok 2010/2011 škola určila tieto ciele:

 1. zaviesť nový odbor  od septembra 2011
 2. Naďalej zvyšovať konverzačné schopnosti žiakov v slovenskom a cudzích jazykoch
 3. Zvýšiť počet žiakov v záujmových krúžkoch
 4. Zvýšiť vybavenosť úrovne učebne informatiky
 5. Doplnenie školskej knižnice
 6. Upevňovať fyzické i duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj žiakov

 

Plnenie vytýčených cieľov:

-    Bod č. 1: od septembra 2011 otvárame nový odbor učiteľstvo pre MŠ a vych.

-    Bod č. 2: Pokračovali sme v zavedení  konverzácie v slovenskom, anglickom a    nemeckom jazyku vo všetkých ročníkoch gymnázia a strednej odbornej školy podnikania.

-        Bod č. 3: Zapájali sme žiakov do krúžku anglického jazyka, tvorby webových stránok, biológie, účtovníctva, z nemeckého jazyka, matematiky a programovania. Žiaci sa zúčastnili na rôznych športových súťažiach.

-        Bod č. 4 sa plní priebežne.

-        Bod č. 5 sa plní priebežne.

-        Bod č. 6.sa plní priebežne.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov opatrení)

A. Silné stránky

-        vysoká kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

-        ďalšie vzdelávanie pedagógov

-        dobrá úroveň zručnosti učiteľov v oblasti IKT

-        dobré vybavenie odborných učební, cvičnej firmy a kabinetov

-        dobrá vybavenosť školskej knižnice

-        dobré podmienky pre vyuč. TEV (2 telocvične)

-     dobrá spolupráca so ZRPŠ, so školskou radou, s občianskymi združeniami, s vedením mesta,  so spoločenskými  organizáciami,  s Mestskou  knižnicou, 

-        s Pedagogickopsychologickou poradňou v Senci a s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci

-        dobrá spolupráca s okolitými základnými a strednými školami

-        optimálne priestorové podmienky

B.  Slabé stránky

-        zlý stav sociálnych zariadení;

-        zlý stav školskej knižnice, učebne strojopisu a chemického laboratória;

-        absencia športových ihrísk pre ľahkoatletické disciplíny.

C. Príležitosti

-    dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov v oblasti informatiky, odborných
predmetov a jazykov;

deň otvorených dverí;

-    zapojenie sa do projektu  Bethlen Gábor Alap.

 D. Riziká

-   Nepriaznivý demografický vývoj.

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

 

 

IV. G

IV. SOŠP

Počet žiakov

8

         23

počet hlásiacich na VŠ

6

9

počet prijatých na VS

2

2

prijatí percentuálne

33

22

počet neprijatých

4

7

neprijatých percentuálne

66

77

počet zamestnaných

5

7

počet zamestnaných percentuálne

62

30

Ďalšie informácie o škole:

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:

Žiaci majú zostavený rozvrh hodín tak, aby mali dostatočné množstvo prestávok: po 1. a 4. hodine päť minút, po 2., 5. a 7. hodine desať minút, po 3. hodine dvadsať minút, po 6. hodine dvadsaťpäť minút (obedňajšia prestávka).

Voľnočasové aktivity školy

Na škole pracovali krúžky: anglického jazyka, tvorby webových stránok, biológie, účtovníctva, z nemeckého jazyka, matematiky a programovania. Navštevovali sme divadelné, filmové predstavenia a zúčastnili sme sa na výchovných koncertoch. Pre žiakov školy sa organizovali exkurzie, poznávacie výlety.

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom

Právo rodičov spočíva hlavne v tom, aby boli vždy informovaní zo strany školy o prospechu, dochádzke a správaní svojho dieťaťa. Poskytne sa im takto možnosť v spolupráci so školou spoločne riešiť prípadný vzniknutý problém ich syna/dcéry. Rodičia majú umožnené úradné záležitosti vybavovať denne počas pracovnej doby v kancelárii riaditeľky alebo na sekretariáte bez časového obmedzenia. O prospechu žiakov sa môžu rodičia informovať u triednych a ostatných učiteľov, tak na rodičovskej schôdzi, ako aj individuálne po dohode s príslušným učiteľom.

V prípade vzniknutia problémov v učení, správaní alebo dochádzke žiaka škola informuje rodičov o tejto skutočnosti. Za najdôvernejší postup v tejto situácií je osobný rozhovor s rodičmi. Vytvorí sa týmto spôsobom atmosféra užšieho kontaktu. Triedny učiteľ môže získať vzácne informácie o žiakovi, jeho rodinnom prostredí, o jeho osobných problémoch. Tieto skutočnosti v spolupráci s rodičmi môžu vzniknutý problém častokrát pozitívne riešiť. V prípade ak sa jedná o závažný problém so žiakom /alkohol, drogy/ spolu s rodičmi ho možno riešiť aj so zapojením odborníka.

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a inými subjektami, ktorí sa na výchove podieľajú

Škola sa snaží o efektívnu, bezproblémovú spoluprácu so zriaďovateľom s cieľom zabezpečenia plynulej prevádzky školy.

Rada školy pôsobí nasledovne:

a)     pozostáva z 9 členov,

b)     riadi sa vlastným štatútom,

c)     zasadá vždy podľa potreby, najmenej štyrikrát do roka,

d)     rieši vždy aktuálne problémy.

ZRPŠ funguje takto: 

a)     pozostáva z 12 členov,

b)     spolupracuje s pedagógmi,

c)     zasadá vždy podľa potreby,

d)     organizuje rôzne aktivity, ako napr. plesy, MDD.

V škole pôsobí aj študentská rada, ktorá má predsedu a zo všetkých ročníkov študentov zastupujúcich svoju triedu. Zasadajú podľa potreby pod vedením pedagóga. Študentská rada má možnosť zorganizovať rôzne akcie (návšteva kina, divadla, kvízy, ples, diskotéka a pod.).

Škola udržiava kontakt s vedeniami škôl a školskými radami okolitých základných a stredných škôl. Výmenou skúseností pedagógov a podrobnou analýzou často analogických problémov takto môžeme dospieť ku konštruktívnym návrhom pre výchovno-vzdelávací proces.

Súčasný stav, problémy, navrhnuté opatrenia

Najväčším súčasným problémom je veľký pokles žiakov na škole. Počas školského roku 2010/2011 navštevovalo našu školu 74  žiakov, z nich 31 maturantov, prvákov bolo iba dvanásť. Neotvorili sa dva ročníky v gymnáziu, a to triedy II. G a III. G. Problémy sa riešili a priebežne riešia nasledovne:

 1. venovať zvýšenú pozornosť kvalite vyučovacieho procesu;
 2. vykonávať hospitácie - riaditeľka, predseda PK, ale aj navzájom pedagógovia;
 3. zvýšiť komunikáciu s rodičmi ohľadom problémov;
 4. nájsť vhodných pedagógov na vyučovanie niektorých predmetov;
 5. zaviesť nový odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2010/2011

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov:

 

ročník

počet žiakov

prospeli s vyzn.

prospeli veľmi dobre

prospeli

Neprospeli

z 1predmetu

neprospeli

z 2 predmetov

neprospeli

z 3 predmetov

I. G

5-

3

1

1

-

-

-

II. G

-

-

-

-

-

-

-

III. G

-

-

-

-

-

-

-

IV. G

8

3

3

2

-

-

-

I. SOŠP

8

1

3

4

-

-

-

II. SOŠP

11

1

2

8

-

-

-

III. SOŠP

20

1

8

11

-

-

-

IV. SOSP

23

2

5

16

-

-

-

Počet vymeškaných hodín:

 

ročník

počet žiakov

spolu

Na 1 žiaka

neospravedlnené

neospraved. na 1 žiaka

I. G

4

506

126,5

-

-

II. G

-

-

-

-

-

III. G

-

-

-

-

-

IV. G

8

1308

163,5

-

-

I. SOŠP

8

1575

196,8

0

0

II. SOŠP

11

2056

186,9

6

0,54

III. SOŠP

20

2235

111,7

0

0

IV. SOŠP

23

2982

129,6

9

0,39

V  I. G jedna žiačka má osobitný spôsob školskej dochádzky.

Hodnotenie žiakov:

 

ročník

pochvala riad.

pochvala tried. uč.

pokarhanie tried. uč.

pokarhanie riad.

znížená známka zo správania

I. G

3

-

-

-

-

II. G

-

-

-

-

-

III. G

-

-

-

-

-

IV. G

3

0

2

-

-

I. SOSP

2

3

-

-

-

II. SOŠP

2

1

4

1

-

III. SOŠP

3

4

4

-

-

IV. SOŠP

2

-

1

5

-

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činností školy vypracovali:

Mgr. Zuzana Kontárová, riaditeľka školy

Katarína Mátyušová – pracovníčka ekonomického úseku, údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
  jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
 3. Koncepcie školy na roky 2010-2014
 4. Plánu práce Spojenej školy s vyuč. jaz. maď. v Senci na školský rok 2010/2011
 5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií
 6. Informácie o činnosti Rady školy pri Spojenej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Senci

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 03.10. 2011

Stanovisko rady školy:

Rada školy pri Spojenej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Senci odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011.

 

Prerokované dňa 20.09. 2011

 

 

 

Ing. Szilárd Németh

predseda Rady školy pri Spojenej škole

s vyučovacím jazykom maďarským v Senci

Stanovisko zriaďovateľa

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Senci schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011.

 

 

 

 

V Bratislave 20.12.2011    

 

v. r. Ing. Pavol Frešo