Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

     Prví žiaci našej školy maturovali pred šes?desiatimi rokmi, vtedy sa vzdelávali ešte v budove dnešnej základnej školy. ?asom   sa vystriedalo nieko?ko názvov našej školy,  v roku 2001 naša škola získala ?estný názov po rodákovi zo Senca  Albertovi Molnárovi Szenczim, vtedy už v našej škole nieko?ko rokov popri gymnáziu fungovala diev?enská odborná škola,  namiesto ktorej sa v tom istom roku zaviedol nový odbor škola podnikania.

     V školskom roku  2011/2012   škola zaviedla nový odbor u?ite?stvo pre materské školy a vychovávate?stvo.   

     Momentálne má pedagogický zbor našej školy štrnás? ?lenov a všetci sa usilujeme o to, aby sme vyhoveli potrebám našich žiakov a ich rodi?om

 • v prvom a druhom ro?níku sa na vyššej úrovni vyu?uje  informatika, žiaci sa u?ia dva cudzie jazyky,  gymnazisti majú zvýšený po?et hodín sloven?iny, v odbornej škole sme zaviedli odbornú konverzáciu v cudzom jazyku;
 • v tre?om a štvrtom žiaci odbornej školy sa u?ia odbornú konverzáciu v cudzom jazyku, majú možnos? sa u?i? prvý cudzí jazyk vo zvýšenom po?te vyu?ovacích hodín  (konverzácia v cudzom jazyku). 

 

Záujmové krúžky:

matematika, informatika, cestovný ruch, ú?tovníctvo, spevácky zbor, športový krúžok, konverzácia  v anglickom jazyku, médiá v nemeckom jazyku, sú?asná ma?arská literatúra

 

Podpora nadaných žiakov

Pedagógovia našej školy podporujú nadaných žiakov, ktorí sa pravidelne zú?ast?ujú na rôznych sú?ažiach (školské, okresné, krajské, celoštátne a korešponden?né sú?aže).

 

Dou?ovanie

Naši pedagógovia sa zaoberajú so žiakmi aj mimo vyu?ovania, ke? je to potrebné.

 

Kultúrne a oddychové aktivity:

 • Spomienkový program „Aradi vértanúk“
 • Dni Alberta  Molnára Szencziho
 • Stužková slávnos?
 • De? Mikuláša
 • Viano?ný program a sú?až
 • Ples rodi?ov
 • Športový de?
 • Pamätný program „Szabadságharc“
 • De? detí
 • Exkurzie at?.

 

     Od roku 2008 sa vyu?uje pod?a školského vzdelávacieho program, ktorý bol vypracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu. Po štvorro?nom štúdiu žiaci získavajú maturitné vysved?enie.

     Naša škola po viac ako štyridsa?ro?nej gymnaziálnej minulosti od devä?desiatich rokov sa stala aj odbornou školou.

     Vä?šina žiakov našej školy býva v Senci, resp. v okolí. Vo všeobecnosti aj žiaci z dedín sú ochotní cestova?, nechcú býva? v internáte. V tomto školskom roku máme aj žia?ky z vä?šej dia?ky, ktoré sú ubytované v školskom internáte. 

     Musíme ve?mi dba? na dou?ovanie a podporu nadaných žiakov (nie vždy majú žiaci, ktorí majú nedostatky vo vedomostiach, slabšie schopnosti).

     V?aka obetavej práci pedagógov humánnych predmetov  dosahujú naši žiaci pekné výsledky v recita?nej sú?aži na školskej, regionálnej a celoštátnej úrovni, aj na sú?ažiach správnej výslovnosti. Naši žiaci sa svedomite pripravujú na školské slávnosti, ktoré sú pestré v?aka literárnym a hudobným vsuvkám. Napriek nízkemu po?tu vyu?ovacích hodín humánnych predmetov vždy máme nieko?ko žiakov, ktorí podajú prihlášku na univerzity, aby sa z nich stali u?itelia alebo právnici. Z našej školy prijímajú žiakov na filozofické, právnické, ako aj lekárske fakulty.

 

Škola spolupracuje:

 • s Bratislavským samosprávnym krajom,
 • s Mestským školským úradom,
 • s rodi?mi,
 • s inými inštitúciami,
 • s Pedagogicko-psychologickou porad?ou v Senci.